Zvyšování úrovní kvality a zlepšování bezpečnosti produktů

Společnost Panasonic považuje bezpečnost svých produktů za nejvyšší prioritu
a vyrábí produkty, které zákazníkům opravdu slouží.

Ve společnosti Panasonic klademe velký důraz na kvalitu produktů a snažíme se vytvářet bezpečné a spolehlivé produkty, které naši zákazníci po celém světě mohou používat v jakékoli situaci.

Proto se v souladu se Zásadami kvality společnosti Panasonic snažíme opravdu sloužit zákazníkům tím, že jim poskytujeme produkty a služby, které vždy splňují potřeby zákazníků i společnosti. Společnost Panasonic v samostatně definovaných základních zásadách o bezpečnosti produktů dále stanoví, že dokonalé zajištění kvality a bezpečnosti produktů je nutné pečlivě dodržovat v celé skupině Panasonic Group.

Každá společnost proto zavedla systémy pro provádění své podnikatelské činnosti na vlastní odpovědnost a podle vlastních předpisů pod dohledem osoby na pozici Chief Quality Officer (Nejvyšší kontrola kvality). Dále společnost pravidelně organizuje porady na téma strategie kvality a porady manažerů kvality, a tyto porady zlepšují spolupráci v rámci skupiny a podporují úsilí o zlepšení kvality.

V roce 2012 společnost Panasonic přeorganizovala Komisi pro všeobecnou bezpečnost produktů a vytvořila pracovní skupiny pro bezpečnost technologie a výroby (Safety Technology Working Group a Safety Standards Working Group) s cílem stanovit bezpečnost výroby produktů jako svou prioritu. S pomocí těchto skupin společnost vyvinula pevně zakotvené bezpečnostní technologie a standardy bezpečnosti produktů, což přineslo lepší a konzistentnější systém. Kvůli zvýšené potřebě bezpečnostních funkcí v automobilech, robotech a dalších produktech společnost Panasonic podporuje pořízení certifikací bezpečnostních standardů prostřednictvím partnerství v rámci skupiny s cílem zajistit bezpečnost v těchto produktových kategoriích.

Nehody související s produkty jsou sice vysoce nepravděpodobné, ale pokud k nim přece jen dojde, společnost Panasonic ověří daná fakta a provede analýzu příčin a příslušné testy. Pokud společnost zjistí, že daná nehoda související s produktem je vážná, podrobnosti o této nehodě budou ihned a v přesném znění předány vedení společnosti a příslušným státním úřadům. Skupina Panasonic Group mezitím zajistí bezpečnost zákazníků a společně podnikne veškerá vhodná opatření.

Více informací:

Raising Quality Levels and Ensuring Product Safety

Vztahy se zákazníky

Zákazníkům přinášíme důvěru, klid a spokojenost v souladu s naší filozofií skutečných služeb.

Filozofie vedení společnosti Panasonic klade důraz na pozitivní přispění společnosti prostřednictvím jejích produktů a služeb a zákazník je pro ni vždy na prvním místě. Na základě této filozofie se společnost snaží zlepšovat spokojenost zákazníků a nabízet produkty, řešení a služby, které obohacují život lidí po celém světě.

V oblasti oprav a zákaznických služeb ve své globální servisní síti se společnost Panasonic snaží o upřímnost, přesnost a rychlost a jedná s pokorou a respektem. Tento přístup je založen na principu skutečných služeb, kterou vyslovil zakladatel společnosti. Základním přístupem je přinášet zákazníkům důvěru, klid a spokojenost.

Společnost Panasonic dále zavedla sadu Základních pravidel komunikace se zákazníky (v souladu se standardem ISO 10002), která se zabývá vhodnými reakcemi na dotazy a stížnosti zákazníků. Zavedli jsme systémy řízení v souladu se standardy ISO založené na Základních pravidlech komunikace se zákazníky a přizpůsobené právnímu systému příslušných států či oblastí.

Na činnosti zákaznických služeb dohlíží výkonný viceprezident společnosti Panasonic, a tyto činnosti jsou zaváděny ve spolupráci s ředitelstvím společnosti a ostatními přidruženými společnostmi. Oddělení zákaznických služeb ve společnostech Panasonic zabývajících se prodejem po celém světě shromažďují místní informace o službách a kvalitě, požadavky zákazníků apod. Tyto informace slouží k zajištění kvality a bezpečnosti produktů a k vývoji produktů, které odpovídají potřebám zákazníků na jednotlivých trzích.

Členové oddělení zákaznických služeb v Japonsku sdílejí nashromážděné poznatky a zkušenosti s cílem poskytovat lepší zákaznické služby.

Společnost Panasonic využívá nejrůznější metody analýzy reakcí zákazníků (Voice of Customer) a výsledky využívá ke zlepšení vývoje produktů, funkcí, kvality, návodů k obsluze, aktualizací katalogů a marketingových činností prostřednictvím koordinace mezi odděleními pro plánování produktů, designu, výroby a zajištění kvality na jedné straně a odděleními pro marketing a prodej na straně druhé.

Společnost Panasonic považuje tyto činnosti za praktickou implementaci filozofie svého vedení s cílem zlepšit spokojenost zákazníků. Společnost vyzývá všechny zaměstnance, aby se při své práci zajímali o reakce zákazníků.

Více informací:

Customer Relations

Zabezpečení informací a ochrana osobních údajů

Získali jsme certifikaci ISO 27001 a soustředíme se na opatření k zabezpečení informací,
abychom předešli škodám způsobeným našim zákazníkům, obchodním partnerům a ostatním.

Podnikání v současnosti vyžaduje používání informačních technologií, jako jsou informační systémy a internet. Řízení rizik pro zabezpečení informací je pro společnosti velmi důležité téma. Rizika jako únik důvěrných informací či osobních údajů by způsobila velké škody a měla by obrovský dopad na společnosti. Pravděpodobně by také dále postihla jejich obchodní partnery, zákazníky a ostatní zainteresované skupiny či jednotlivce.

Za těchto podmínek společnost Panasonic vydala Zásady ochrany soukromí jako dodatek k sekci Použití a kontrola informací v dokumentu Zásady chování společnosti Panasonic, které upravují zabezpečení informací.

Společnost Panasonic získala certifikaci ISO 27001 pro všechny divize, které zpracovávají informace jednotlivých zákazníků. Díky tomu bude s informacemi obdrženými od zákazníků vhodně nakládáno, a pokud přece jen dojde k jejich úniku, což je vysoce nepravděpodobné, reakce bude velmi rychlá.

Iniciativy za vhodné nakládání s informacemi obchodních partnerů a zákazníků jsou pro společnost, které lidé důvěřují, naprosto zásadní, a společnost Panasonic se bude i nadále soustředit na řízení zabezpečení informací.

Více informací:

Information Security and Protection of Personal Information

Odpovědná propagace a reklama

Zvyšování hodnoty značky Panasonic
s rozšiřováním pravdivé a přesné komunikace společnosti.

V minulých letech došlo k sérii skandálů velkých společností po celém světě a lidé tyto společnosti nyní posuzují čím dál přísněji. Začali se silně zajímat o to, jak funguje vedení společností, jaká je jejich společenská odpovědnost a přístup a jak jsou obecně řízeny. Na základě toho silně vzrostl význam komunikace společnosti.

V Zásadách chování společnosti Panasonic jsou uvedeny následující zásady naší základní komunikace jako společnosti.
(1) Komunikace
V rámci komunikace naší společnosti, která se skládá ze vztahů s veřejností a reklamních činností, budeme poskytovat pravdivé a přesné informace o základních zásadách našeho podnikání i produktů, služeb a technologií s cílem lépe informovat zákazníky a další zainteresované osoby, a tím budeme zvyšovat hodnotu našich značek.  Zároveň budeme i nadále naslouchat veřejnosti a sledovat její reakce, abychom se od ní učili a aby se názory lidí odrážely v našich podnikatelských, marketingových a reklamních činnostech.
(2) Pravdivý obsah a sdělení
Žádná z našich tvrzení nebudou klamná, zavádějící, podvodná ani nepravdivá. Naše inzerce nebude pomlouvačná ani nebude mít politický či náboženský charakter.
(3) Kreativita a inovace
Naším cílem bude rozvíjet a předvádět naši kreativitu i inovace v komunikačních činnostech společnosti a v zákaznících vzbudit důvěru v naše značky.

Více informací:

Responsible Publicity and Advertising

Spravedlivé provozní praktiky

V souladu se zákony a naší vlastní filozofií
se snažíme zlepšovat jednotlivé společenské normy a propagovat spravedlivé podnikatelské praktiky.

Činnost naší společnosti se globálně rozšiřuje a s tím dochází k nespravedlnostem nejen na základě nepoctivého a zločinného jednání, ale také kvůli nedostatku povědomí a porozumění. Ve společnosti Panasonic jsme přesvědčeni o tom, že jednání podle zákonů, předpisů a naší vlastní historie ve všech podnikatelských činnostech je naprostý základ našeho podnikání. Snažíme se tato pravidla dodržovat s cílem podporovat spravedlivé provozní praktiky ve všech státech a oblastech světa a dosáhnout udržitelné společnosti. To tvoří Zásady chování společnosti Panasonic, které zahrnují požadavky Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti a ostatních norem.

Na dodržování Zásad chování dohlíží globální síť právních oddělení, ředitelů a osob na výkonných pozicích společně s vedoucími kontroly exportu a dalšími osobami odpovědnými za dohled na různými funkcemi v našich společnostech, podnikových divizích a oblastních ředitelství mimo území Japonska.

Září je u nás každoročně měsíc věnovaný povědomí o dodržování předpisů a vyznačuje se úsilím o zlepšení našeho povědomí o potřebě plnění etických a právních požadavků. Během tohoto měsíce provádíme průzkum povědomí o těchto záležitostech u našich zaměstnanců po celém světě. Dále provádíme každoroční kontrolu stavu dodržování a praktikování Zásad chování společnosti Panasonic v našich podnicích po celém světě.

Dále jsme zavedli horkou linku pro oznamování nespravedlivého jednání a k jeho rychlému řešení v našich podnicích v Japonsku i v cizině a také pro naše obchodní partnery.

Díky těmto snahám lépe porozumíme daným problémům a podnikneme kroky ke zlepšení na úrovni jednotlivých podniků. Tato řešení sloučíme jednotným a komplexním způsobem na úrovni ředitelství skupiny a na základě společenských podmínek podle nich provedeme opatření na úrovni celé společnosti. V současnosti je naší prioritou dodržování antimonopolních zákonů a prevence korupce.

Více informací:

Fair Operating Practices

Respektování lidských práv

Společnost Panasonic definovala konkrétní sadu zásad souvisejících s lidskými právy
a vybudovala systém řízení jejich dodržování.

Respektování lidských práv je základní pravidlo mezinárodní komunity a respektování práv zákazníků i zaměstnanců je důležité pro společnost, jejíž podnikání se rozšířilo po celém světě.

Společnost Panasonic ve svých Zásadách chování jasně uvádí, že „musíme respektovat lidská práva a snažit se co nejlépe porozumět, uznávat a respektovat různé kultury, náboženství, postoje, zákony a předpisy lidí v různých zemích a oblastech, kde podnikáme.“ Společnost Panasonic podporuje základní principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Deklaraci základních principů a práv na pracovišti Mezinárodní organizace práce a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Většina principů zakotvených v těchto deklaracích a směrnicích byla zahrnuta do Zásad chování společnosti Panasonic. Společnost Panasonic také do svého řízení zahrnuje myšlenky globálních lidských práv. To zahrnuje i odkaz na Principy podnikání a lidských práv OSN, které přijala Rada pro lidská práva OSN v červnu roku 2011.

Ve fiskálním roce 2015 společnost Panasonic schválila „Globální zásady lidských práv a práce“ a zavedla systém řízení dodržování těchto zásad. Tento systém zahrnuje příručku se základním popisem procedur pro správné vyhodnocení rizika a dopadu na lidská práva, provádění kontrol sebehodnocení s cílem rozpoznat rizika a vyhnout se jim a nadále pracovat na dalších zlepšeních a ostatní součásti. Od fiskálního roku 2016 společnost Panasonic tento systém postupně zavede na pracovištích po celém světě.

Za podporu iniciativ souvisejících s lidskými právy odpovídá generální ředitel. Dále za ně odpovídá oddělení Lidských zdrojů a průmyslových vztahů založené v ředitelství společnosti Panasonic a také oddělení lidských zdrojů ve všech podnikových divizích. Kromě toho bylo v každé společnosti a podnikové divizi zřízeno konzultační pracoviště s cílem poskytnout zaměstnancům prostor na projednání jejich obav ze sexuálního obtěžování, obtěžování ze strany nadřízených či podřízených a široké škály témat souvisejících s lidskými právy. Za účelem ochrany práv pracovníků je zakázána jakákoli diskriminace a tyto zásady zahrnují i položky související mimo jiné s řízením pracovní doby a mezd.

Kromě iniciativ prováděných se zaměstnanci bude společnost Panasonic spolupracovat se svými dodavateli po celém světě s cílem zlepšit respektování lidských práv a správně porozumět zákonům a pracovním praktikám v různých státech.

Více informací:

Respect for Human Rights

Rozvoj lidských práv a podpora diverzity

Podpora činností pro rozvoj lidských zdrojů a diverzity,
kde každý zaměstnanec může plně uplatnit svůj talent bez ohledu na věk, pohlaví či národnost.

Společnost Panasonic roste, a proto je zásadní vytvářet organizační kulturu přizpůsobenou rozvoji lidských zdrojů, ve které může každý zaměstnanec plně uplatnit svůj talent při práci na rozvoji společnosti.
Společnost Panasonic proto považuje podporu diverzity za zásadní část podnikové strategie a přináší širokou škálu příležitostí schopným a ambiciózním jedincům a aktivně se snaží vytvářet přátelské pracovní prostředí.
Ve fiskálním roce 2011 společnost Panasonic zahrnula tuto myšlenku do dokumentu Globální zásady diverzity. Od té doby jsou tyto zásady uplatňovány globálně.

Globální zásady diverzity

Skupina Panasonic Group nyní patří mezi přední světové skupiny nabízející širokou škálu produktů v oblastech elektroniky pro každodenní život. Každý zaměstnanec hraje významnou roli na své pozici a při podpoře podnikatelských aktivit společnosti Panasonic s cílem přispět k rozvoji lidské společnosti a obohatit život lidí výrobou produktů.
Společnost Panasonic je skupina lidí, kteří pocházejí z různého geografického, kulturního a historického prostředí. Lidé sice mají různou národnost, věk či pohlaví, ale všichni mají svou osobnost a schopnosti. Každý člověk má různé nápady, a pokud je bude sdílet napříč státy či oblastmi podnikání, můžeme vytvořit více inovativních hodnot. Společnost Panasonic proto bude i nadále skupinou, která vždy shromažďuje dobré nápady a podporuje inovace za soustředěného úsilí všech. Pevně věříme, že naše různé postoje a stanoviska mohou přispět k vytvoření bezkonkurenčních produktů a služeb pro naše zákazníky.
Za tímto účelem je důležité dát šanci na úspěch motivovaným lidem ze všech států a oblastí bez ohledu na jejich pohlaví, národnost či jiné charakteristiky. Své činnosti v oblasti diverzity jsme rozšířili tak, abychom co nejlépe využili osobnost a schopnosti každého zaměstnance a podpořili jejich úspěch v souvislosti s naší skupinou na celosvětové úrovni. I nadále se budeme snažit stát se jedničkou v činnostech podporujících diverzitu v každém státě a oblasti.

Společnost Panasonic sjednotila své standardy, systémy, procesy a informační technologie používané po celém světě pro výběr kandidátů na členy vedení a do rozvoje lidských zdrojů. Společnost nachází a vychovává nejvhodnější kandidáty bez ohledu na jejich věk, pohlaví či národnosti, podporuje je a vyvíjí úsilí v oblasti rozvoje plánované kariéry a povýšení těchto zaměstnanců.

Společnost Panasonic zavedla kvantitativní mechanismy hodnocení kandidátů na významné pozice ve skupině prostřednictvím společného celosvětového standardu. Všechny pozice od určité úrovně výše jsou považovány za manažerské a podniková divize dohlíží nad současnými vyššími manažery i jejich následníky. Kromě toho společnost sestavila komisi pro řízení talentů jako místo, kde lze prodiskutovat a zvážit rozvoj kariéry a povýšení nových kandidátů na významné pozice objektivně, transparentně a otevřeně.

Společnost bude i nadále zlepšovat svůj proces hledání, výchovy a podpory talentů bez ohledu na jejich věk, pohlaví či národnost.

Více informací:

Human Resources Development and Promoting Diversity

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Podpora řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem
dosáhnout příjemného a bezpečného pracoviště a prospěchu všech zaměstnanců.

Jedním z nejdůležitějších úkolů pro společnosti je vytvořit bezpečné a příjemné pracoviště a zachovat zdraví těla i mysli jejich zaměstnanců.

Účelem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve skupině Panasonic Group je podporovat příjemné a bezpečné pracoviště úsilím založeným na nejrozvinutějších nejlepších postupech, ze kterých budou mít prospěch zaměstnanci skupiny i její podnikání. Kromě toho skupina zavedla předpisy pro řádné posuzování zdraví a bezpečnosti externích spolupracovníků, kteří pracují na plný úvazek v prostorách společnosti Panasonic.

Společnost Panasonic zavedla systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na téměř každém výrobním pracoviště po celém světě s cílem pokračovat ve svém úsilí v této oblasti a neustále jej zlepšovat. Tyto systémy zavedené na pracovištích společnosti se skládají primárně ze systému Panasonic Occupational Safety and Health Management pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který zahrnuje standard OHSAS18001 doplněný o vlastní pohled společnosti. Na žádost zákazníka společnost Panasonic také získala externí certifikát OHSAS18001 pro jeho pracoviště.

Za použití tohoto systému společnost Panasonic uděluje všem zaměstnancům jasné role a odpovědnosti a podporuje jejich zapojení do aktivit souvisejících s ochranou zdraví a bezpečností. Tento systém také zahrnuje pravidelné kontroly ze strany ředitelů pracovišť, takže společnost může tyto činnosti kontrolovat dle potřeby. Společnost Panasonic pravidelně, a to minimálně jednou ročně, provádí vyhodnocení rizik za účelem odhalení zbývajících rizik nehod na pracovišti či nemocí a snížení těchto rizik, a to rázně a podle jejich závažnosti. Dále platí, že pokud se nehoda na pracovišti stala v rámci společnosti, společnost Panasonic ji nasdílí jako případovou studii na podnikovém intranetu, aby mohla zavést opatření proti jejímu opětovnému výskytu na všech pracovištích.

Zaměstnanci skupiny Panasonic Group, kteří mají na starost bezpečnost a ochranu zdraví při práci, se setkávají na fóru Employee Health and Occupational Health and Safety věnovanému bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti, kde studují případové studie činností na různých pracovištích, navštěvují lekce vedené hostujícími instruktory a účastní se dalších činností za účelem prohloubení znalostí a jejich uvedení do praxe na každém pracovišti.

Více informací:

Occupational Health and Safety

Odpovědnost v dodavatelském řetězci

Snažíme se vybudovat udržitelný dodavatelský řetězec zajištěním společenské odpovědnosti
ve spolupráci s dodavateli.

V dnešním světě je pořizování surovin a součástek v oblasti výroby zásadní činnost podniku. Společnost Panasonic trvá na tom, že tyto činnosti musí respektovat určité společenské odpovědnosti jako lidská práva a životní prostředí.

Z tohoto důvodu už nestačí pouze dodávky mimořádné kvality a technologií. Kromě toho se společnost Panasonic snaží spolupracovat pouze s dodavateli, kteří plní své společenské odpovědnosti v pěti oblastech: čisté a zelené pořizování surovin a materiálů, soulad se zákony a společenskými normami, zabezpečení informací, respektování lidských práv a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Vytvořili jsme interní pravidla a manuály týkající se pořizování v souladu se společenskou odpovědností a nezbytné informace jsme zveřejnili prostřednictvím letáků, na intranetu a při školeních, a to vše s cílem zlepšit porozumění našich zaměstnanců společenské odpovědnosti při pořizovacích činnostech.

Podmínky společenské odpovědnosti jsme zahrnuli do standardních nákupních smluv s dodavateli součástek a materiálů. Jedná se o podmínky související s lidskými právy, položky související se zajištěním bezpečnosti na pracovišti a položky související s péčí o životní prostředí.  Tyto smlouvy jsou postaveny na tom, že dodavatelé souhlasí s tím, že se budou řídit filozofií vedení společnosti Panasonic, směrnicemi upravujícími společenskou odpovědnosti při pořizování materiálů a součástek a dokumenty určenými přímo pro dodavatele.

Požadavky uvedené ve standardních kupních smlouvách:

  • Dostatečné respektování lidských práv zaměstnanců
  • Zajištění bezpečného a vhodného pracovního prostředí
  • Zákaz diskriminace Snaha dodavatelů o zajištění rovných pracovních příležitostí
  • Zapojení se do proaktivního a upřímného dialogu se zaměstnanci s cílem vybudovat zdravé vztahy a vyřešit problémy
  • Zákaz využívání nucených prací, dětské práce, nelegálního zaměstnávání cizinců či jiných nelegálních zaměstnaneckých praktik
  • Pracovní podmínky zaměstnanců, včetně mzdy a pracovní doby, musí být v souladu se zákony platnými v daném státě či dané oblasti podnikatelské činnosti.
  • Dodavatelé musí vyžadovat a zajistit, že jejich dodavatelé a subdodavatelé také splňují tyto principy.
  • Pokud dojde k nějakému porušení, je nutné jej ihned nahlásit, rychle řešit atd.

Dále v souvislosti s dodávkami nerostů z konfliktních zón od organizací, které se chovají s nedostatečným respektem k lidským právům, zapojují se do ničení životního prostředí, korumpují a jinak jednají neeticky v zónách konfliktů se snažíme plnit směrnice náležité péče OECD pro odpovědný dodavatelský řetězec nerostů z oblastí postižených konflikty či vysokými riziky.

Tímto úsilím se společně se svými dodavateli snažíme vytvářet udržitelné dodavatelské řetězce.

Více informací:

Responsible Supply Chain

Vztahy uvnitř komunity

Zavádění globální občanských aktivit společnosti se zaměřením na prioritní oblasti,
jako jsou životní prostředí a energie, a podpora rozvoje příští generace.

V září roku 2015 Organizace spojených národů ve své centrále v New Yorku přijala dokument Cíle udržitelného rozvoje, který nahradil předchozí dokument Rozvojové cíle tisíciletí. Tento dokument klasifikuje 17 hlavních sociálních problémů lidstva a uvádí, že je nutné na ně rychle reagovat a dosáhnout tak udržitelné společnosti.

Společnost Panasonic je přesvědčena, že k dosažení udržitelné společnosti je nutné okamžitě začít řešit globální oteplování a další problémy životního prostředí, vyčerpání zdrojů a zdrojů energie, chudobu, nerovnost a společenské problémy jako stárnutí společnosti s nižší porodností. Dále má za to, že pokud má být společnost schopna tyto problémy vyřešit, je naprosto zásadní dobře vychovat příští generaci.

Proto se společnost Panasonic domnívá, že nejúčinnější oblasti, ve kterých může přispět, jsou řešení problémů se životním prostředím a energií a podpora rozvoje příští generace. Obě tyto iniciativy naplno využívají zkušenosti a zdroje, které společnost Panasonic získala prostřednictvím produktů, technologického vývoje a výroby, které šetří životní prostředí. Tyto dvě iniciativy jsou tak hlavní oblastí zájmu občanských aktivit společnosti Panasonic (sociální přispění jako občana).

Společnost Panasonic považuje vzdělávání a soužití za základní principy svých činností namířených k dosažení udržitelné společnosti. Společnost po celém světě zavádí občanské aktivity a pracuje na řešení společenských problémů s cílem dosáhnout prostředí, ve kterém se bude všem po celém světě lépe žít.

Společnost Panasonic dále považuje své občanské aktivity za investici do společnosti. Společnost Panasonic aktivně vytváří partnerství a spolupracuje s mnoha partnery za účelem posílení základů občanské společnosti.

Více informací:

Community Relations