Kasvavad kvaliteeditasemed ja tooteohutuse tagamine

Panasonic loeb tooteohutust oma peamiseks prioriteediks
ja valmistab tooteid, mis klienti tõeliselt teenivad
.

Panasonic peab tootekvaliteeti väga oluliseks ning teeb jõupingutusi ohutute ja töökindlate toodete loomiseks, mida inimesed maailma eri nurkadest saavad olukorrast sõltumata kasutada.

Just seetõttu on Panasonicu kvaliteedipõhimõtetes sätestatud, et ettevõte „teenib oma kliente, pakkudes neile tooteid ja teenuseid, mis jätkuvalt vastavad klientide ja ühiskonna vajadustele ja rahuldavad selliseid vajadusi.“ Samuti tagab Panasonic eraldi sätestatud tooteohutuse baaspõhimõtetes, et kvaliteeditagamise ja tooteohutuse ideaale järgitakse põhjalikult kogu Panasonic Groupis.

Nimetatud põhimõtete juurutamiseks on iga Ettevõte rakendanud süsteeme oma äritegevuse sõltumatu vastutustunde ja iseregulatsiooniga teostamiseks kvaliteedijuhi (CQO) järelvalve all. Sellele lisaks peab Panasonic regulaarseid „kvaliteedi strateegia kohtumisi“ ja „kvaliteedi juhtide kohtumisi“. Kohtumised parendavad nii grupisisest koostööd kui edendavad jõupingutusi kvaliteedi parandamiseks.

Tootmise juurutamiseks, kus tooteohutus on esikohale asetatud, reorganiseeris Panasonic aastal 2012 grupiülese Üldise tooteohutuse komitee ja rajas selle egiidi all Ohutustehnoloogia töörühma ja Ohutusstandardite töörühma. Neid töörühmi kasutades on ettevõte töötanud välja kindlalt juurdunud ohutustehnoloogiad ja arendanud välja integreeritud tooteohutuse standardid, mis on toonud endaga kaasa parema ja järjepidevama süsteemi. Seoses kasvanud vajadusega turvafunktsioonide järele autodes, robotites ja teistes toodetes, edendab Panasonic grupisisestes partnerlussuhetes ohutusstandardite sertifitseerimiste rakendamist, et tagada ohutus neis tootekategooriates.

Tootega seotud äärmiselt ebatõenäolise õnnetuse toimumise korral kinnitab Panasonic kohe juhtumiga seotud faktid, analüüsid selle põhjuseid ja viib läbi katsed. Kui Ettevõte jõuab järeldusele, et tootega seotud õnnetus on tõsine, teatatakse üksikasjadest kiirelt ja täpselt Ettevõtte juhtkonnale ja asjakohastele valitsusasutustele. Samal ajal tegutseb Panasonic Group oma klientide ohutuse tagamiseks ühtse tervikuna, et rakendada kõik vajalikud meetmed.

Lisateave:

Kasvavad kvaliteeditasemed ja tooteohutuse tagamine

Kliendisuhted

Pakume oma klientidele „tõelise teeninduse“ mõtteviisi alusel usaldust,
meelerahu ja rahulolu
.

Panasonicu juhtimisfilosoofiaks on olnud ühiskonda panustamine läbi oma toodete ja teenuste, klienti alati esikohale seades. Sellele filosoofiale tuginedes püüab ettevõte parandada kliendirahulolu (CS) ning maailma eri paigus elavate inimeste elusid rikastavate toodete, lahenduste ja teenuste pakkumist.

Oma ülemaailmse teenindusvõrgu kaudu remondi ja klienditeeninduse tuge pakkudes püüdleb Panasonic aususe, täpsuse ja kiiruse poole ning tegutseb tagasihoidlikult ja lugupidavalt. Selle juured asuvad „tõelise teeninduse“ printsiibis, mille ettevõtte looja oma enda sõnadega edasi andis. Ettevõtte kõige põhilisem seiskoht on seega klientidele usalduse, meelerahu ja rahulolu pakkumine.

Lisaks on Panasonic kehtestanud Klientidele reageerimise põhireeglid (kooskõlas ISO 10002-ga) klientide kaebustele ja päringutele kogu grupi raames asjakohaselt reageerimiseks. Oleme Klientidele reageerimise põhireeglite alusel juurutanud ISO-ga kooskõlas oleva juhtimissüsteemi ja kohandanud selle vastavaks igas konkreetses riigis või piirkonnas kehtiva õigussüsteemiga.

CS-i tegevustel hoiab silma peal Panasonicu asepresident ning neid rakendatakse peakontori ja teiste tütarettevõtete vastastikuses koostöös. Üle maailma asuvate Panasonicu müügiettevõtete CS-osakonnad koguvad teavet teenuste, kvaliteedi, kliendipäringute jms kohta. Seda teavet kasutatakse toodete kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks ning igal turul klientide vajadustele vastavate toodete väljatöötamiseks.

Jaapani CS töötajad jagavad kogunenud teadmisi ja kogemusi, et pakkuda veelgi paremat klienditeenindust.

Panasonic kasutab erinevaid meetodeid Kliendi hääle (VOC) analüüsimiseks ja kasutab analüüside tulemusi – ühelt poolt läbi toote planeerimis-, projekteerimis-, disainimis- ja kvaliteediosakondade ja teisalt müügi- ja turustusosakondade – tootearenduse, funktsionaalsuse, kvaliteedi, juhendite, kataloogiuuenduste ja turundustegevuste parendamiseks.

Panasonic peab VOC-tegevusi oma juhtimisfilosoofia praktiliseks väljundiks kliendi rahulolu parendamisel. Ettevõtte julgustab kõiki oma töötajaid pöörama igas oma töös tähelepanu ettevõtte klientide häältele.

Lisateave:

Kliendisuhted

Infoturve ja isikliku teabe kaitse

Oleme saanud ISO 27001 sertifikaadi ja keskendume infoturbemeetmetele
meie klientide, äripartnerite ja teiste osapoolte kahjustamise vältimiseks.

Tänapäeva ärimaailm nõuab infotehnoloogia, nagu infosüsteemide ja interneti kasutamist. Väga oluline teema ettevõtetele on infoturbe ohtude haldamine. Sellised ohud, nagu konfidentsiaalse või isikliku teabe lekkimine võivad põhjustada ettevõtetele suurt kahju ja avaldada tõsist mõju ning levida edasi omakorda nende äripartneritele, klientidele ja teistele seotud gruppidele või üksikisikutele.

Neil põhjustel on Panasonic käivitanud infoturbe haldamiseks „Privaatsuspõhimõtted“, lisaks Panasonicu Käitumiskoodeksis määratletud „teabe kasutamisele ja haldamisele“.

Panasonic on hankinud ISO 27001 sertifikaadi kõigile oma divisjonidele, mis üksikklientide isiklikku teavet käitlevad. See tagab klientidelt saadud isikliku teabe asjakohase käitlemise ja näiteks vähetõenäolise isikliku teabe lekkimise korral kiire reageerimise.

Ühiskonna usalduse võitnud ettevõttele on algatused äripartnerite ja klientide teabe asjakohaseks haldamiseks väga olulised ning Panasonic jätkab keskendumist infoturbe haldamisele.

Lisateave:

Infoturve ja isikliku teabe kaitse

Vastutustundlik avalikkusega suhtlemine ja reklaamimine

Kaubamärgi Panasonic väärtuse tõstmine
koos üha laiema ausa ja täpse korporatiivse kommunikatsiooniga.

Viimastel aastatel on maailma erinevatest paigust kerkinud esile ettevõtetega seotud skandaalid ja avalikkuse tähelepanu on ühe tõsisemalt pöördunud ettevõtete suunas. Ühiskond on hakanud ühe aktiivsemalt esitama küsimusi ettevõtete juhtimise, sotsiaalse vastutuse, suhtumise ja üldisemalt äritegemise kohta. Selle tulemusena on korporatiivkommunikatsioon omandanud üha suurema tähtsuse.

Panasonicu Käitumiskoodeks sätestab ettevõttena kommunikeerimise alusena järgmised põhimõtted.
(1) Kommunikatsioon
Ettevõtte kommunikatsiooni kaudu, mis koosneb avalikest suhetest ja reklaamitegevusest, jagame me ausat ja täpset teavet oma ettevõtte peamiste põhimõtete, kuid samuti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta, eesmärgiga meie kliente ja teisi osapooli paremini teavitada ning seeläbi meie kaubamärkide väärtust kasvatada. Samal ajal kuulame ja jälgime me jätkuvalt avalikkust, et neilt õppida ja peegeldada nende hinnanguid meie äri-, turundus- ja kauplemistegevustes.
(2) Aus sisu ja avaldused
Me ei tee avaldusi, mis on petlikud, eksitavad, võltsid või ebaausad. Meie reklaamid ei ole laimavad ega poliitilise või usulise iseloomuga.
(3) Loovus ja uuenduslikkus
Püüame meie ettevõtte kommunikatsioonitegevuses arendada ja demonstreerida nii meie loovust kui uuendusmeelsust ning jätta klientidele mulje, et nad võivad meie kaubamärke usaldada.

Lisateave:

Responsible Publicity and Advertising

Ausad tegevustavad

Kooskõlas seadusandluse ja meie korporatiivfilosoofiaga
püüdleme me sotsiaalsete normide parendamise suunas, et edendada ausaid äritavasid

Äritegevuse üha globaalsemaks muutumisel leiavad teatud sagedusega aset väärnähtused, mille põhjus ei ole ainult tahtlik ebaausus ja kriminaalsed teod, vaid ka teadlikkuse ja mõistmise puudumine. Panasonicus me usume, et seadustest, eeskirjadest ja meie endi korporatiivfilosoofiast kinnipidamine kõigis meie äritegevustes on meie ettevõtte põhialus. Me püüame saavutada neist reeglitest kinnipidamist, et edendada ausaid tegevuspõhimõtteid maailma kõikides riikides ja piirkondades ning luua jätkusuutlik ühiskond. „Panasonicu käitumiskoodeks“ sisaldab OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) juhiseid rahvusvahelistele ettevõtetele ja teisi norme.

Käitumiskoodeksist kinnipidamiseks on meil ülemaailmne võrgustik juriidilistest osakondadest, direktoritest ja juhtivtöötajatest; lisaks neile on juhatajad, kes vastutavad ekspordihalduse eest ja teised isikud, kes seisavad hea erinevate teiste funktsioonide järelvalve eest meie Ettevõtetes, tegevusdivisjonides ja piirkondlikes peakorterites väljapool Jaapanit.

Iga aasta nimetame me septembrikuu „Vastavusest teadlikkuse kuuks“, mida tähistavad jõupingutused eetilistest ja õiguslikest nõuetest kinnipidamise osas teadlikkuse tugevdamiseks. Sel kuul viime me läbi „Vastavusest teadlikkuse uuringu“, et kontrollida vastavusest teadlikkuse levikut meie töötajate seas üle terve maailma. Lisaks viime me üle terve maailma kõikides meie äritegevuskohtades läbi „Panasonicu käitumiskoodeksi“ järgimise ja täitmise oleku iga-aastase kontrolli.

Väärkäitumiste vältimiseks ja kiirete lahenduste saavutamiseks oleme loonud oma sise- ja välisriiklikes äritegevuskohtades ja meie äripartneri jaoks otseliinid rikkumistest teatamiseks.

Nende meetmete abil loodame probleemidest paremini aru saada ja astuda samme parenduste tegemiseks äritegevuskoha tasandil. Sellised lahendused koondatakse ühtsel ja igakülgsel viisil Grupi peakontori tasemele ja neid võetakse arvesse sotsiaalsetel tingimustel põhinevates ettevõtteülestes meetmetes. Hetkel on meie prioriteetseteks teemadeks trustidevastastest seadustest kinnipidamine ja korruptsiooni vältimine.

Lisateave:

Fair Operating Practices

Inimõiguste austamine

Panasonic on määratlenud inimõigustega seoses konkreetsed põhimõtted
ja loonud juhtimissüsteemi põhimõtete järgimise tagamiseks.

Rahvusvahelise kogukonna üheks alusreegliks on inimõiguste austamine ning üle maailma tegutseva ettevõtte jaoks on oluline nii klientide kui ka töötajate õigustest lugupidamine.

Panasonic on oma Käitumiskoodeksis selgelt väljendanud, et „me peame austama inimõigusi ja tegema kõik endast oleneva, et mõista, tunnustada ja austada erinevaid kultuure, religioone, mõtteviise, ja seadusi erinevates riikides ja piirkondades, kus me tegutseme.“ Panasonic toetab ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) deklaratsiooni aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl ja OECD juhiseid rahvusvahelistele ettevõtetele; paljud neis deklaratsioonides ja juhistes sisalduvad põhimõtted sisalduvad ka Panasonicu Käitumiskoodeksis. Lisaks rakendab Panasonic üldiste inimõiguste ideid oma juhtimisviisis. Siia hulka kuulub viitamine ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele, mis võeti vastu ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt 2011. aasta juunis.

2015. majandusaastal jõustas Panasonic „Üldised inimõiguste ja töötajate põhimõtted“ ning lõi juhtimissüsteemi neist põhimõtetest kinnipidamise järgimiseks. Süsteem sisaldab inimõigustele mõjude ja ohtude õigesti hindamise, ohtude tuvastamise kontrollide enesehinnangute läbiviimise, tuvastatud ohtude kõrvaldamise, kestvate parenduste teostamise ja teiste komponentide protseduuride käsitsi visandamist. Alates 2016. aastast hakkab Panasonic seda süsteemi üle maailma järjest töökohtadele rakendama.

Tegevdirektor on inimõiguste edendamise eest vastutav juhtivtöötaja. Vastutavate osakondade hulka kuuluvad Panasonicu peakorteri juurde loodud Inimressursside ja tööstussuhete osakond ning kõikides äridivisjonides loodud inimressursside osakonnad. Lisaks on iga Ettevõtte ja äridivisjoni juurde rajatud nõustamiskeskus, et töötajatel oleks koht, kus arutada murekohti seoses seksuaalse ahistamise, võimuerisustel põhineva ahistamise ning paljude teiste inimõigustega seotud teemadega. Lisaks on töötajate õiguste kaitseks keelatud igasugune diskrimineerimine; eeskirjad käsitlevad muuhulgas ka selliseid küsimusi, nagu töötundide ja palkade haldamine.

Lisaks oma töötajatele suunatud jõupingutustele teeb Panasonic koostööd oma maailma eri paigus asuvate tarnijatega, et austada inimõigusi ja mõista õigesti erinevates riikides kehtivaid seadusi ja tööjõutavasid.

Lisateave:

Respect for Human Rights

Inimressursside arendamine ja mitmekesisuse edendamine

Inimressursside arendamiseks ja mitmekülgsuse edendamiseks sammude astumine,
mis võimaldavad kõikidel töötajatel, sõltumata oma vanusest, soost või rahvusest, oma andeid täiel määral rakendada.

Panasonicu äritegevus laieneb ja väga oluline on luua inimressursside arendamisele suunatud organisatsioonikultuur, kus iga töötaja saab ettevõtte edasise arendamise nimel oma andeid täielikult rakendada.
Panasonic peab seega mitmekülgsuse edendamist oma äristrateegia määrava tähtsusega osaks ja pakub kõigile, kel on võimed ja ambitsioonid, väga erinevaid võimalusi ning püüab aktiivselt luua töösõbralikku keskkonda.
2011. aastal koondas Panasonic sellised ideed Üldiseks mitmekesisuse põhimõtteks. Sellest alates on põhimõtet rakendatud kõikjal maailmas.

Üldine mitmekesise põhimõte

Panasonic Group on kasvanud maailma üheks juhtivaks ärigrupiks, mis pakub väga erinevaid meie igapäevase eluga seotud elektroonikatooteid. Tootmise kaudu ühiskonna arengusse panustamisel ja inimeste elude rikastamisel mängib iga töötaja oma töökohal ja Panasonicu äritegevuste edendamisel juhtivat rolli.
Panasonic koosneb erinevate religioossete, kultuuriliste ja ajalooliste taustadega inimestest. Kuigi kõik inimesed on oma rahvuse, vanuse ja soo poolest erinevad, on neil kõigil oma isiksusomadused ja võimed. Igal inimesel on erinevad ideed ning jagades neid ideid erinevate riikide ja ärivaldkondade vahel on meil võimalik luua veelgi uuenduslikumaid väärtusi. Panasonic jätkab tegutsemist grupina, mis alati kogub teadmisi ja ergutab uutele lahendustele läbi kõigi ühiste jõupingutuste. Oleme veendunud, et läbi erinevate mõtteviiside ja vaatenurkade kasutamise on meil võimalik pakkuda oma klientidele unikaalseid tooteid ja teenuseid.
Selle saavutamiseks on oluline anda kõikide riikide ja piirkondade motiveeritud inimestele, sõltumata nende soost, rahvusest või muudest omadustest, võimalus edu saavutada. Oleme laiendanud oma mitmekülgsusega seotud tegevusi, et iga töötaja isikupära ja võimeid parimal moel rakendada ning toetada nende edu grupi suunas kõige üldisemal alusel. Jätkame tegevust eesmärgi „Igas riigis ja piirkonnas mitmekesisuse edendamise tegevuste seas esikoha“ saavutamise nimel.

Kandidaatide valimise ja inimressursside arendamise juhtimisel on Panasonic ühendanud oma standardid, süsteemid, protsessid ja IT-võimekuse. Ettevõte avastab ja toetab kõige sobivamaid kandidaate sõltumata nende vanusest, soost või rahvusest ning teeb jõupingutusi oma töötajate planeeritud karjääriarenguks ja edendamiseks.

Panasonic on loonud kvantitatiivsed mehhanismid grupi juhtivatele ametikohtadele kandidaatide hindamiseks, kasutades ühist ülemaailmset standardit. Kõiki teatud tasemel või sellest kõrgemal asuvaid ametikohti loetakse „juhtivateks“ ning ettevõtte divisjon jälgib nii olemasolevaid vanemaid juhte kui nende võimalikke järeltulijakandidaate. Lisaks on ettevõte võtnud kasutusele „Talendijuhtimise komitee“, kus arutatakse objektiivselt, läbipaistvalt ja avatult järeltulijakandidaatide karjääriarengut ja edutamist.

Ettevõte jätkab vanusest, soost ja rahvusest sõltumata talentide avastamise, arendamise ja edutamise protsesside täiustamist.

Lisateave:

Inimressursside arendamine ja mitmekesisuse edendamine

Töötervishoid ja -ohutus

Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise edendamine
kõigile töötajatele mugava, ohutu töökoha ja heaolu loomiseks.

Ettevõtete üheks kõige olulisemaks ülesandeks on oma töötajatele ohutu ja mugava töökoha loomine ning nii kehalise kui vaimse tervise säilitamine.

Panasonic Groupi töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise eesmärgiks on mugavate ja ohutute töökohtade edendamine läbi kõige parematel töövõtetel põhinevate jõupingutuste rakendamise, mis toetavad grupi töötajate heaolu ja äritegevuse arenemist. Lisaks on grupp oma regulatsioonides sätestanud, et suurt tähelepanu pööratakse ka täistööajaga Panasonicu ruumides töötavate alltöövõtjate töötajate tervisele ja ohutusele.

Töötervishoiule ja -ohutusele suunatud jõupingutuste säilitamiseks ja nende jätkuvaks täiustamiseks on Panasonic võtnud pea igas tootmisasukohas üle terve maailma kasutusele töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi. Ettevõtte asukohtades kasutusele võetud süsteemid koosnevad peamiselt standardil OHSAS18001 põhinevast Panasonicu töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemist, millele on lisatud ettevõttele ainuomased täiendused. Kliendi soovi korral hangib Panasonic välise OHSAS18001 sertifitseerimise ka oma asukohtadele.

Kasutades süsteemi annab Panasonic kõikidele oma töötajatele selged rollid ja vastutused, mis toetavad tervise ja ohutusega seotud tegevustes osalemist. Süsteem hõlmab ka äriasukohtade direktorite poolseid regulaarselt ülevaatusi, mis võimaldavad ettevõttel neid tegevusi vastavalt vajadusele ümber teha. Panasonic teostab regulaarselt (vähemalt kord aastas) ohuhindamisi, et paljastada olemasolevaid tööõnnetuste või haigestumiste ohte ning vähendada selliseid riske nende tõsiduse alusel. Ettevõttes tööõnnetuse asetleidmisel jagab Panasonic seda juhtumianalüüsina oma ettevõtte sisevõrgus, et vältida selle uuesti asetleidmist kõigis äriasukohtades.

Panasonic Groupi tervise ja ohutuse eest vastutavad töötajad osalevad iga-aastasel Töötajate tervise ning töötervishoiu ja -ohutuse foorumil, kus õpitakse ühiselt erinevate äriasukohtade jõupingutuste juhtumianalüüsidest, osaletakse külalisinstruktorite loengutel ja võetakse osa teistest teadmisi arendavatest tegevustest ning rakendavad saadud teadmisi oma äriasukohtades.

Lisateave:

Occupational Health and Safety

Vastutustundlik tarneahel

Püüdleme koos oma tarnijatega rajada CSR-hankimise teel
jätkusuutlikku tarneahelat.

Tänapäeva maailmas on toormaterjalide ja osade hankimine tootmise loomulikuks tegevusosaks. Panasonic on veendunud, et sellised tegevused peavad järgima teatud sotsiaalseid kohustusi, näiteks inimõigustest ja keskkonnast lugupidamist.

Sel põhjusel ei piisa enam erakordse kvaliteedi ja tehnoloogiate tarnimisest. Lisaks sellele püüab Panasonic tagada, et koostööd tehakse ainult tarnijatega, kes täidavad viies valdkonnas oma sotsiaalseid kohustusi: puhas hankimine; roheline hankimine; vastavus seaduste ja sotsiaalsete normidega; infoturve; inimõigustest, tööjõust ning töötervishoiust ja -ohutusest lugupidamine.

Selleks, et tagada hankimisega seotud töötajate poolne parem CSR-hankimisest arusaamine ja CSR-hankimisest teadlikkuse tõstmiseks oleme loonud CSR-hankimise sisereeglid ja juhendid ning jaganud vajalikku teavet trükiste, siseveebi ja koolituste kaudu.

Me lisame CSR-tingimused komponente ja materjale tarnivate hankijate standardsetele ostulepingutele; need tingimused sisaldavad sätteid, mis on seotud inimõigustega, ohutu töökoha tagamisega ning keskkonnakaitsega. Sellised lepingud põhinevad arusaamisel, et tarnijad nõustuvad pidama kinni Panasonicu juhtimisfilosoofiast, CSR-hankimisjuhistest ja „Tarnijatele“ mõeldud dokumentidest.

Standardsetele ostulepingutele lisatavad nõudmised.

  • Töötajate inimõigustest piisavas ulatuses kinnipidamine.
  • Ohutu ja asjakohase töökeskkonna tagamine.
  • Diskrimineerimise puudumine. Tarnijad peavad püüdlema võrdsete töövõimaluste pakkumise suunas.
  • Osalemine proaktiivses ja ausas dialoogis töötajatega tervete suhete loomiseks ja probleemide lahendamiseks.
  • Sunnitöö, lapstööjõu, võõrtöötajate ebaseadusliku töötamise või teiste seadusevastaste tööhõivetavade mittekasutamine.
  • Töötajate töötingimused sh palgad ja töötunnid peavad vastama äritegevuse riigi või piirkonna õigusaktidele.
  • Tarnijad peavad nõudma ja tagama, et nende tarnijad ja alltöövõtjad samuti neist põhimõtetest kinni peaksid.
  • Rikkumiste avastamisel tuleb neist viivitamatult teatada, nendega kiirelt tegeleda jne.

Sellele lisaks seoses konfliktimineraalidele, millega rahastatakse organisatsioone, mis tegutsevad inimõigustesse hoolimatult suhtudes, on seotud keskkonna hävitamise ja korruptsiooniga ning tegutsevad konfliktipiirkondades muul moel ebaeetiliselt – me peame kinni Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevatest hoolsuskohustuse suunistest.

Läbi nende jõupingutuste ja koos oma tarnijatega püüame me luua jätkusuutlikke tarneahelaid.

Lisateave:

Vastutustundlik tarneahel

Suhted kogukonnaga

Korporatiivsete kodanikutegevuste algatamine prioriteetsetes valdkondades,
näiteks keskkonna- ja energiavallas, ning järgmise põlvkonna arengu toetamine.

2015. a septembris võeti ÜRO peakorteris New Yorgis vastu säästliku arengu eesmärgid (SDG), järjena varasematele aastatuhande arengueesmärkidele (MDG). SDG määratleb 17 inimkonnale ühist sotsiaalset probleemi ja märgib, et jätkusuutliku ühiskonna saavutamiseks on vaja kiirelt tegutseda.

Panasonic usub, et jätkusuutliku ühiskonna saavutamiseks on eriti oluline tegeleda ülemaailmse kliimasoojenemise ja teiste keskkonnaprobleemidega, maavarade ja energiaallikate lõppemise, vaesuse, ebavõrdsuse ja sotsiaalsete probleemidega, milleks on näiteks väiksema sündivusega vananev elanikkond, ja usub, et selleks, et ühiskond oleks võimeline nende probleemidega tegelema, on määrava tähtsusega järgmise põlvkonna kasvatamine.

Seetõttu usub Panasonic, et kõige mõjusamad valdkonnad, kuhu ettevõttel on võimalik panustada, on keskkonna ja energiaga seotud probleemid ning järgmise põlvkonna arengu toetamine – mõlemad algatused kasutavad täies mahus Panasonicu poolt keskkonnateadlike toodete, tehnoloogia arengu ja tootmisega saavutatud kogemusi ja vahendeid. Seega on just need kaks algatust Panasonicu korporatiivsete kodanikutegevuste (korporatiivse kodanikuna tehtavad sotsiaalsed panused) temaatilisteks keskmeteks.

Panasonic loeb tema poolt kestliku ühiskonna loomisele suunatud tegevuste taga seisvateks juhtivateks põhimõteteks haridust ja kooseksisteerimist. Ettevõte tuleb kõikjal maailmas välja korporatiivsete kodanikutegevustega ja tegeleb ühiskonnaprobleemide lahendamisega, mille eesmärgiks on igaühele maailmas eluväärsema ühiskonna loomine.

Kõigele lisaks loeb Panasonic korporatiivseid kodanikutegevusi investeeringuks ühiskonda. Tsiviilühiskonna aluspõhja tugevdamiseks teeb Panasonic aktiivset koostööd paljude osapooltega.

Lisateave:

Suhted kogukonnaga