Toodete garantiitingimused

e-GARANTII Panasonic

Käesolevad garantiitingimused kehtivad lisaks Ostja seadustega sätestatud õigustele ja ei mõjuta kuidagi neid õigusi. Panasonic Marketing Europe GmbH haru Poolas, aadressiga ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, Poola, garanteerib garantiiga hõlmatud seadme (edaspidi nimetatud “Toode”) tõrgeteta töö, kui seda kasutatakse vastavalt kasutusjuhendi tehnilistele nõuetele ja kasutusjuhistele. Käesolev garantii kehtib Eesti Vabariigis.

Veenduge, et Toote seerianumber vastab garantiikaardile märgitud koodnumbrile.

1. Käesolev garantii hõlmab Toote rikkeid, mis tulenevad selle osade või valmistamise puudustest.

2. Garantiiremont ei hõlma Toote regulaarset hooldust, täpsemalt selle puhastamist, kalibreerimist, töökorra kontrollimist, töös esinevate puuduste kõrvaldamist ja tööparameetrite seadistamist ning muid kasutajakohaseid toiminguid. Garantii ei hõlma Toote osade (sealhulgas kulumaterjalide ja muude kasutusjuhendis või tehnilistes dokumentides märgitud piiratud kasutusajaga osade) mistahes loomuliku kulumise ilminguid.

3. LCD projektori lampide garantii on piiratud 90 päevaga või 200 töötunniga alates kasutusse võtmisest (arvestatakse varasemat tähtaega).

4. Käesolevaga hõlmatud õiguste rakendamiseks esitab Ostja garantiiteenuste kasutamiseks järgnevad:

a. ostu tõendava dokumendi;
b. defektse Toote.

5. Garantii katab varuosade ja remonttööde maksumuse vastavalt siin märgitud garantiitingimustele 2 aasta jooksul Toote ostukuupäevast arvates.

6. Kui defektse Toote kaal ületab 10 kg, võib Ostja oma õiguste rakendamiseks vastavalt käesolevatele tingimustele esitada lähimasse hoolduskeskusesse avalduse, et Toode transporditaks märgitud kohast garantiiremonti. Vastavalt Ostjaga saavutatud kokkuleppele tullakse defektsele Tootele transportimiseks järgi hoolduskeskuse tööaja piires 7 päeva jooksul alates esimesest tööpäevast pärast avalduse esitamist.

7. Kui Toode saadetakse või toimetatakse hoolduskeskusesse kolmandate isikute poolt, hoolitseb Ostja transportimise käigus Toote ohutuse ja transportimiseks kättesaadavuse eest. Ostja vastutab täielikult kõigi Toote defektide või kahjustuste eest, mis tulenevad ebasobivast pakendist.

8. Hoolduskeskusesse toimetatud Tooted peavad olema hügieeniliselt vastuvõetavas seisundis, vastasel korral ei laiene garantii mittevastavuste kõrvaldamiseks rakendatud meetmetele ja toimingutele ning nende eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale. Ülalnimetatud meetmed võivad olla garantiikohustuste täitmise eeltingimuseks.

9. Punktis 4 märgitud garantiiperioodil teatatud defekt kõrvaldatakse võimalikult kiiresti.

10. Kui defekt puudutab ainult Toote ühte osa, mille saab eemaldada vastavalt kasutusjuhendi tehnilistele nõuetele ja kasutusjuhistele, piirnevad Ostja õigused Toote antud defektse osaga.

11. Panasonic Marketing Europe GmbH haru Poolas nõusolekul Ostjal on õigus lasta defektne Toode hoolduskeskuses asendada järgnevatel juhtudel:

a. kui punktis 4 märgitud garantiiperioodi jooksul on hoolduskeskuses viis korda tehtud garantiiremonti ja Tootel esineb defekte, mis välistavad selle otstarbekohase kasutamise;
b. kui hoolduskeskus on väljastanud kirjaliku kinnituse, et defekti ei saa kõrvaldada.

12. Käesoleva garantii kohaselt asendatavad seadmed peavad olema komplektsed. Mittekomplektsete Toodete asendamisel tuleb tasuda Ostja süül puuduvate või kahjustatud osade maksumus.

13. Garantii ei laiene Toodetele, millel esineb mehhaanilisi või elektrilisi kahjustusi, mis ei ole seotud selle valmistajaga vastavalt punktile 1, nimelt järgmistel juhtudel:

a. Tooted, mis on kahjustatud transportimisel ja ümberlaadimisel;
b. kahjustused, mis tulenevad Toote mitteotstarbekohasest või väärkasutamisest, Ostja hooletusest ning kasutusjuhendi või ohutusnõuete eiramisest;
c. Tooted, mis on kahjustatud tulekahju, üleujutuse, äikese, muude loodusõnnetuste, sõja, massirahutuste, õnnetusjuhtumite, mahasattumise või pihkumise, voolu- või telekommunikatsioonivõrgu ülepinge, paigaldusjuhistele mittevastava vooluvõrguga ühendamise tulemusel;
d. Tooted, mida on muudetud, häälestatud või remonditud muude kui hoolduskeskuse töötajate poolt, kusjuures garantiipitser on purustatud või toodet muul viisil rikutud;
e. Tooted, mille seerianumber on muudetud, mitteloetavaks tehtud või eemaldatud.

14. Panasonic Marketing Europe GmbH haru Poolas, hoolduskeskused, Toodet müüvad turustusettevõtted ja nende kõik tütarettevõtted või kohalikud esindused ei kanna käesoleva garantii (garantiiteenuste) kohaselt mingit vastutust, kui vajalikke remontteenuseid ei saa osutada varuosadele kehtivate impordi või ekspordi piirangute või muude õigusaktide tõttu, remontteenuste osutamist võimatuks muutvate ettenägematute olukordade või force majeure olukordade mistahes negatiivsete tulemuste tõttu.

15. Kõik käesolevate tingimuste kohaselt asendatud defektsed Tooted või nende osad lähevad vastava hoolduskeskuse omandisse.

16. Panasonic Marketing Europe GmbH haru Poolas, hoolduskeskused, Toodet müüvad turustusettevõtted ja nende kõik tütarettevõtted või kohalikud esindused ei kanna mingit vastutust Toote defektide, kahjustuste või mistahes kaotuste eest, mis tulenevad muudest kui selle otsestest defektidest ning ei vastuta mingite muude kahjude eest peale Toote tegelike kahjustuste.

17. Käesolevat garantiid ei saa mingis osas tõlgendada nii, et see volitab Ostjat nõudma rahalist kompensatsiooni defektse Toote tõttu tekkinud kahjude eest.

Turustatava toote käesolev garantii ei muuda kehtetuks, eita ega kitsenda Ostja mistahes õigusi turustatava toote müüja suhtes, mis tulenevad toote mittevastavusest nendevahelisele ostu-müügilepingule, ning käesolevat garantiid ei saa mingis osas nii tõlgendada.

Volitatud hoolduskeskuste nimekiri leidub aadressiga http://www.panasonic.ee