Laatutason nostaminen ja tuoteturvallisuuden takaaminen

Tuoteturvallisuus on Panasonicille ensiarvoisen tärkeää,
ja sen valmistamista tuotteista on asiakkaille todellista hyötyä.

Me Panasonicilla annamme tuoteturvallisuudelle suuren painoarvon ja pyrimme luomaan turvallisia ja luotettavia tuotteita, joita asiakkaamme eri puolilla maailmaa voivat käyttää kaikissa tilanteissa.

Sen vuoksi Panasonicin laatukäytännöissä ilmoitetaan, että yritys "palvelee asiakkaitaan tarjoamalla tuotteita ja palveluita, joka vastaavat aina asiakkaiden ja yhteiskunnan vaatimuksiin ja täyttävät ne." Lisäksi Panasonicin erilliset tuoteturvallisuuskäytännöt takaavat, että laadunvarmistuksen ja tuoteturvallisuuden periaatteita myös noudatetaan käytännössä kaikkialla Panasonic-konsernissa.

Näiden käytäntöjen toteuttamiseksi kukin konsernin yritys on ottanut liiketoiminnassaan käyttöön erilaisia järjestelmiä, jotka perustuvat omaan vastuullisuuteen ja itsesäätelyyn laatujohtajan (CQO) valvonnassa. Tämän lisäksi Panasonic järjestää säännöllisesti “laatustrategiakokouksia” ja “laatujohtamiskokouksia”. Näiden kokousten tarkoitus on tehostaa konsernin sisäistä yhteistyötä ja edistää laadun parantamiseen tähtääviä toimia.

Korostaakseen tuoteturvallisuuden merkitystä valmistusvaiheessa Panasonic järjesti vuonna 2012 uudelleen konserninlaajuisen yleisestä tuoteturvallisuudesta vastaavan General Product Safety Committee -elimen ja loi sen alaisuuteen kaksi uutta ryhmää: turvallisuustekniikasta vastaavan Safety Technology Working Groupin ja turvallisuusstandardeista vastaavan Safety Standards Working Groupin. Näiden ryhmien avulla yritys on laatinut tehokkaita turvallisuustekniikoita ja kehittänyt sulautettuja tuoteturvallisuusstandardeja, jotka tuottavat entistä paremman ja yhdenmukaisemman järjestelmän. Autojen, robottien ja muiden tuotteiden turvallisuusominaisuuksien yhä lisääntyvän tarpeen takia Panasonic edistää turvallisuusstandardisertifiointien hankkimista konserninlaajuisen sisäisen yhteistyön kautta turvallisuuden varmistamiseksi näissä tuotekategorioissa.

Jos kuitenkin jokin tuotteeseen liittyvä onnettomuus tapahtuu, Panasonic varmistaa viipymättä kaikki tapahtumaan liittyvät tiedot, analysoi sen syyt ja suorittaa tarpeelliset testaukset. Jos tuotteeseen liittyvä onnettomuus on yrityksen arvion mukaan vakava, tapahtuman tiedot raportoidaan ripeästi ja tarkasti yrityksen johdolle ja asianmukaisille viranomaisille. Sillä välin Panasonic-konserni ryhtyy koko konsernin laajuudessa tarvittaviin toimiin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja:

Raising Quality Levels and Ensuring Product Safety

Asiakassuhteet

Tarjoamme asiakkaillemme luottamusta, mielenrauhaa ja
asiakastyytyväisyyttä “true service” -filosofiaamme perustuen.

Panasonicin johtamisfilosofiana on ollut hyödyttää yhteiskuntaa tuotteilla ja palveluilla ja asettaa aina asiakas etusijalle. Tämän filosofian pohjalta yritys pyrkii aina parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä tarjoamaan tuotteita, ratkaisuja ja palveluita, jotka rikastuttavat ihmisten elämää kaikkialla maailmassa.

Tarjotessaan huoltoa ja asiakaspalvelua maailmanlaajuisen palveluverkostonsa kautta Panasonic toimii vilpittömästi, huolellisesti ja nopeasti sekä asiakasta arvostaen. Tämä perustuu yrityksen perustajan luomaan "true service" -periaatteeseen. Yrityksen perusperiaate on siis tarjoa asiakkaille luottamusta, mielenrauhaa ja tyytyväisyyttä.

Lisäksi Panasonic on laatinut (ISO 10002 -standardin mukaisesti) joukon asiakkaille vastaamiseen liittyviä perussääntöjä (Rules for Response to Customers) asiakkailta tuleviin kyselyihin ja valituksiin vastaamista varten koko konsernin laajuisesti. Olemme ottaneet käyttöön näihin sääntöihin perustuvat ISO-yhteensopivat johtamisjärjestelmät, jotka on räätälöity kunkin maan oikeusjärjestelmään sopiviksi.

Asiakastyytyväisyyteen liittyviä toimia valvoo Panasonicin toimitusjohtaja (Executive Vice President), ja toimet toteutetaan yhteistyössä pääkonttorin ja muiden tytäryhtiöiden kanssa. Panasonicin myyntiyhtiöiden asiakastyytyväisyysosastot eri puolilla maailmaa keräävät paikallisesti palveluita ja laatua, asiakkaiden vaatimuksia ja muita vastaavia seikkoja koskevia tietoja. Näiden tietojen avulla varmistetaan tuotteiden laatu ja turvallisuus sekä autetaan kehittämään tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita eri markkinoilla.

Asiakastyytyväisyydestä vastaava henkilöstö Japanissa jakavat keräämänsä paremman asiakaspalvelun tuottamista edesauttavat tiedot.

Panasonic analysoi Voice of Customer (VOC) -tietoja eri menetelmillä ja käyttää analysointien tuloksia — toisaalta tuotesuunnittelu-, muotoilu-, mekaniikkasuunnittelu- ja laadunvalvontaosastojen ja toisaalta markkinointi- ja myyntiosastojen välisen yhteystyön kautta — tuotekehityksen, toiminnallisuuden, laadun, käyttöohjeiden, tuoteluettelopäivitysten ja markkinointitoimien parantamiseen.

Panasonicille VOC-toiminta on yrityksen asiakastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävän johtamisfilosofian toteuttamista käytännössä. Yritys rohkaisee kaikkia työntekijöitä huomioimaan asiakkaiden äänen kaikessa työssään.

Lisätietoja:

Customer Relations

Tietoturva ja henkilötietojen suojaus

Olemme läpäisseet ISO 27001 -sertifioinnin ja keskitymme tietoturvatoimiin, jotka suojaavat
asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita tahoja vahingoilta.

Tämän päivän yritysmaailma vaatii tietotekniikan, esimerkiksi erilaisten tietojärjestelmien ja Internetin, käyttöä. Tietoturvan riksien hallinta on yrityksille ensiarvoisen tärkeä seikka. Luottamuksellisten tietojen tai henkilötietojen vuotamisen kaltaiset riskit voivat aiheuttaa suurta vahinkoa yrityksille ja voivat helposti vahingoittaa myös yhteistyökumppaneita, asiakkaita tai muita sidosryhmiä.

Tämän vuoksi Panasonic on esitellyt eettisissä toimintaohjeissaan (Code of Conduct) tietojen käyttö- ja hallintaohjeistuksen lisäksi myös tietosuojakäytännöt (Privacy Policy) tietoturvan hallitsemiseksi.

Panasonic on hankkinut ISO 27001 -sertifioinnin kaikille osastoilleen, jotka käsittelevät yksittäisten asiakkaiden henkilötietoja. Tämä takaa, että asiakkaalta saatuja henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja, jos tietovuoto pääsee tapahtumaan, korjaaviin toimiin ryhdytään ripeästi.

Liiketoimintakumppanien ja asiakkaiden tietojen asianmukaiseen hallintaan liittyvät hankkeet ovat ensiarvoisen tärkeä osa yhteisön luotettavana pitävän yrityksen toimintaa, ja Panasonic tulee jatkossakin keskittymään tietoturvan hallintaan.

Lisätietoja:

Information Security and Protection of Personal Information

Vastuullinen julkisuus ja mainostaminen

Panasonic-tuotemerkin arvon kehittäminen
tasapuolisen ja todenmukaisen yritysviestinnän keinoin.

Viime vuosina eri puolilla maailmaa on sattunut joukko yrityksiä koskevia skandaaleita, joiden takia yritysmaailma on entistä tiukemman tarkastelun kohteena. Yhteiskunta on alkanut voimakkaasti kyseenalaistaa yritysten hallintomalleja, sosiaalista vastuuta, asennetta ja liiketoiminnan johtamistapoja ylipäätään. Tämän seurauksena yritysviestinnän merkitys on kasvanut entisestään.

Panasonicin eettisissä toimintaohjeissa (Code of Conduct) esitellään seuraavat yrityksen viestintää koskevat perussäännöt:
(1) Viestintä
Tarjoamme yritysviestintämme – johon sisältyy suhdetoiminta- ja markkinointitoimintamme – kautta tasapuolista ja todenmukaista tietoa yritystoimintamme peruskäytännöistä sekä tuotteistamme, palveluistamme ja tekniikoistamme. Tavoitteemme on informoida asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme ja vahvistaa siten tuotemerkkiemme arvoa. Samalla jatkamme suuren yleisön kuuntelemista ja seurantaa selvittääksemme heidän mielipiteensä liiketoiminnastamme sekä markkinointi- ja myynninedistystoimistamme.
(2) Tasapuolinen sisältö ja ilmaisut
Emme sitä väittämiä, jotka ovat virheellisiä, harhaanjohtavia, vilpillisiä tai kohtuuttomia. Mainoksissamme ei ole halventavaa, poliittista tai uskonnollista sisältöä.
(3) Luovuus ja innovatiivisuus
Pyrimme yritysviestinnässämme kehittämään ja osoittamaan luovuuttamme ja innovatiivisuuttamme sekä vakuuttamaan asiakkaamme, että he voivat luotta tuotemerkkiimme.

Lisätietoja:

Responsible Publicity and Advertising

Tasapuoliset toimintakäytännöt

Lakien ja oman filosofiamme mukaisesti
pyrimme parantamaan sosiaalista normistoa edistämällä tasapuolisia liiketoimintakäytäntöjä

Yritystoiminnan laajentuessa kaikkialla maailmassa epäkohtia väistämättä ilmenee. Tähän on syynä tarkoituksellisen epärehellisen ja rikollisen toiminnan lisäksi myös huolimattomuus ja asioiden puutteellinen ymmärrys. Me Panasonicilla uskomme, että lakien, määräysten ja oman yritysfilosofiamme noudattaminen kaikessa toiminnassamme on liiketoimintamme välttämätön perusta. Pyrimme tinkimättä noudattamaan näitä sääntöjä ja pyrimme siten edistämään tasapuolisia toimintakäytäntöjä kaikuisa maissa ja kaikilla alueilla sekä toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa. Nämä ovat on Panasonicin eettiset toimintaohjeet, joihin sisältyvät Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeet ja muut säännöt.

Eettisiä toimintaohjeitamme valvovat lakiosastoista, yritysjohtajista ja toimintaohjeiden noudattamista valvovista johtajista koostuva kanainvälinen verkostomme sekä vientivalvonnasta vastaavat johtajat ja muut yritystemme, liiketoiminta-alueidemme ja Japanin ulkopuolisten pääkonttoreidemme toimintojen valvonnasta vastaavat henkilöt.

Joka vuoden syyskuu on yrityksessämme vaatimustenmukaisuudelle omistettu "Compliance Awareness Month", jolloin pyrimme erityisesti tehostamaan tietoisuuttamme eettisten ja juridisten vaatimusten noudattamisen tärkeydestä. Tämän kuukauden aikana toteutamme "Compliance Awareness Survey" -kyselyn, joka mittaa vaatimustenmukaisuuden sisäistämisen levinneisyyttä henkilöstössämme kaikkialla maailmassa. Lisäksi tarkistamme vuosittain eettisten toimintaohjeiden huomioimisen ja noudattamisen kaikissa toimipisteissämme kaikkialla maailmassa.

Lisäksi olemme perustaneet ilmoituspuhelinnumeroita, joihin toimipisteidemme ja liiketoimintakumppaniemme työntekijät kaikkialla maailmassa voivat soittaa ja ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Nämä toimet auttavat meitä ymmärtämään asioita paremmin ja ryhtymään tarvittaviin toimiin toimipaikkatasolla. Lisäksi teemme näistä ratkaisuista kattavan yhteenvedon konsernin pääkonttorin tasolla ja muodostamme niistä konserninlaajuisia toimia sovellettavaksi paikallisten sosiaalisten olojen mukaisesti. Tällä hetkellä tärkeimmät teemamme ovat kilpailulainsäädännön noudattaminen ja korruption estäminen.

Lisätietoja:

Fair Operating Practices

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Panasonic on määritellyt konkreettiset ihmisoikeuksia koskevat käytännöt
ja luonut niiden noudattamista valvovan johtamisjärjestelmän.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi kanslianvälisen yhteisön perussäännöistä, ja sekä asiakkaiden että työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen on tärkeä seikka yritykselle, jonka toiminta on laajentunut kaikkialle maailmaan.

Panasonic on ilmaissut asian eettisissä toimintaohjeissaan (Code of Conduct) seuraavasti: "meidän on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja pyrittävä parhaamme mukaan ymmärtämään ja kunnioittamaan eri maissa ja eri alueilla asuvien ihmisten kulttuureita, uskontoja, ajattelutapoja, lakeja ja säädöksiä sekä tunnustamaan niiden arvo kaikkialla, missä toimimme." Panasonic tukee Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden pääperiaatteita. Valtaosa näistä periaatteista on otettu osaksi Panasonicin eettisiä toimintaohjeita. Lisäksi Panasonic ottaa yleisiä ihmisoikeuksia koskevia ajatuksia osaksi johtamismenetelmiään. Niihin kuuluvat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, jotka YK:n ihmisoikeusneuvosto on hyväksynyt kesäkuussa 2011.

Tilivuonna 2015 Panasonic laati maailmanlaajuiset ihmisoikeus- ja työvoimakäytännöt (Global Human Rights and Labor Policies) ja otti käyttöön johtamisjärjestelmän niiden noudattamisen valvomiseksi. Tähän järjestelmään kuuluu käsikirja, joka sisältää muun muassa ohjeet ihmisoikeuksiin liittyvien riskien ja vaikutusten arvioinnista, riskien tunnistamiseen liittyvien itsearviointien suorittamisesta, tunnistettujen riskien korjaamisesta sekä jatkuvasta kehitystyöstä. Panasonic ottaa tämän järjestelmän käyttöön vaiheittain eri toimipisteissä tilikaudesta 2016 alkaen.

Ihmisoikeusaloitteiden edistämisestä vastaa toimitusjohtaja. Vastuullisia osastoja ovat Panasonicin pääkonttorin Human Resources & Industrial Relations -osasto sekä kaikkien liiketoimintayksiköiden henkilöstöosastot. Lisäksi jokaisen konserniyhtiöön ja liiketoiminta-alueeseen perustetaan neuvontapalvelu, jossa työntekijät voivat keskustella seksuaalisesta häirinnästä, esimiesaseman väärinkäytöstä tai muista ihmisoikeuksiin liittyvistä ongelmista. Myös kaikenlainen syrjintä on kielletty työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi. Ohjeissa käsitellään muiden seikkojen ohella myös työajan hallintaa ja palkanmaksua.

Työntekijöitään koskevien toimien lisäksi Panasonic toimii yhteistyössä tavaran- ja palveluntoimittajiensa kanssa kaikkialla maailmassa tavoitteenaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä paikallisten lakien ja työelämän käytäntöjen ymmärtäminen.

Lisätietoja:

Respect for Human Rights

Henkilöstö kehittäminen ja monimuotoisuus edistäminen

Henkilöstö kehittämiseen ja monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävien toimien edistäminen sen takaamiseksi,
että kaikki työntekijät voivat hyödyntää osaamistaan mahdollisimman hyvin iästä, sukupuolesta tai kansallisuudesta riippumatta.

Panasonicin liiketoiminta laajenee, ja on ensiarvoisen tärkeää luoda organisaatioon henkilöstön kehittämistä edistävä kulttuuri, joka mahdollistaa kaikille työntekijöille heidän oman osaamisensa täyden hyödyntämisen yrityksen eduksi.
Panasonic pitääkin monimuotoisuuden kehittämistä ensiarvoisen tärkeänä seikkana liiketoimintastrategiansa kannalta ja tarjoaa siksi laajan valikoiman mahdollisuuksia kaikille, joilla on osaamista ja kunnianhimoa, sekä pyrkii aktiivisesti työskentelyä edesauttavan ympäristön luomiseen.
Tilikaudella 2011 Panasonic kokosi tämän ajattelun maailmanlaajuisiksi monimuotoisuutta koskeviksi toimintaohjeiksi (Global Diversity Policy). Nämä ohjeet on sittemmin otettu käyttöön kaikkialla maailmassa.

Maailmanlaajuiset monimuotoisuutta koskevat toimintaohjeet

Panasonic Group on yksi maailman suurimmista konserneista, ja sen tarjonta kattaa laajan valikoiman jokapäiväisen elämään liittyviä elektroniikkatuotteita. Panasonicin tavoite on edistää yhteiskunnallista kehitystä ja rikastuttaa ihmisten elämää tuotteita valmistamalla, ja jokainen työntekijä on omassa työssään johtavassa roolissa ja edistää Panasonicin liiketoimintaa.
Panasonic muodostuu ihmisistä, joilla on erilaiset alueelliset, kulttuuriset ja historialliset taustat. Vaikka ihmisten kansallisuus, ikä ja sukupuoli ovat erilaisia, he ovat kaikki yksilöitä, joilla on oma yksilöllinen osaamisensa. Jokaisella ihmisellä on omat ideansa, ja jakamalla niitä eri maiden ja liiketoiminta-alueiden kesken voimme luoda lisäarvoa innovaatioiden muodossa. Näin Panasonic voi jatkossakin olla konserni, joka kokoaa tietämystä ja edesauttaa innovaatioita kaikkien työntekijöiden yhteisten toimien kautta. Uskomme vahvasti, että erilaiset ajattelutapamme ja näkökulmamme auttavat meitä toimittamaan asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, joita kukaan muu maailmassa ei toimita.
Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää, että motivoituneilla työntekijöillä on kaikissa maissa ja kaikilla alueilla mahdollisuus edetä urallaan riippumatta heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan tai muista ominaisuuksistaan. Olemme laajentaneet monimuotoisuuden edistämiseen tähtääviä toimiamme pystyäksemme paremmin hyödyntämään jokaisen työntekijämme yksilölliset vahvuudet ja tukeaksemme heidän konsernin hyväksi tekemäänsä työtä kaikkialla maailmassa. Jatkamme tätä työtä ja pyrimme saavuttamaan tavoitteemme olla johtava monimuotoisuuden edistäjä kussakin maassa ja kullakin alueella.

Panasonic on yhtenäistänyt rekrytoinnin hallintaan ja henkilöstöjohtamisen resurssien kehitykseen liittyvät standardit, prosessit ja IT-järjestelmät maailmanlaajuisesti. Yritys pyrkii löytämään parhaat ehdokkaat kuhunkin tehtävään riippumatta ehdokkaiden iästä, sukupuolesta tai kansallisuudesta ja antamaan heille kaikki mahdollisuudet onnistua tehtävässään sekä huolehtimaan heidän urakehityksestään tarvittavin toimin.

Panasonic on laatinut kvantitatiivisia mekanismeja ehdokkaiden arvioimiseen joukkorekrytointien yhteydessä yhteisten maailmanlaajuisten perusteiden mukaisesti. Tietystä tasosta ylöspäin kaikkia tehtäviä pidetään johtotason tehtävinä, ja liiketoiminta-alue valvoo sekä nykyisiä johtajia että heidän mahdollisia seuraajiaan. Lisäksi yritykseen on luotu kykyjohtamisen toimikunta (Talent-Management Committee), jossa voidaan keskustella tärkeimmissä tehtävissä toimivien urakehityksestä ja mahdollisten seuraajien ylennyksistä objektiivisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti.

Yritys jatkaa parhaiden mahdollisten kykyjen etsimistä ja rekrytoimista sekä heidän urakehityksestään huolehtimista riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan ja kansallisuudestaan.

Lisätietoja:

Human Resources Development and Promoting Diversity

Työterveys ja turvallisuus

Työterveyden ja turvallisuuden edistäminen
mukavan ja turvallisen työympäristön sekä hyvinvoinnin varmistamiseksi kaikille työntekijöille.

Yksi yritysten tärkeimmistä haasteista on luoda turvallinen ja mukava työympäristö sekä huolehtia työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä terveydestä.

Panasonic Groupin työterveys- ja turvallisuusjohtamisen tavoite on edesauttaa mukavan ja turvallisen työympäristön syntymistä hyödyntämällä uusimpia parhaita käytäntöjä, jotka edistävät konsernin työntekijöiden huvinvointia ja liiketoiminnan kehittymistä. Lisäksi konserni on laatinut omat sääntönsä, jotka edellyttävät myös Panasonicin tiloissa kokopäiväisesti työskentelevien alihankkijoiden työntekijöiden työterveyden ja turvallisuuden huomioimista.

Panasonic on ottanut lähes kaikissa tuotantolaitoksissaan kaikkialla maailmassa käyttöön työterveyden ja turvallisuuden johtamisjärjestelmän, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää työterveys- ja turvallisuustoimintaa. Yrityksen toimipisteissä käyttöönotettujen järjestelmien tärkein osa on OHSAS18001-standardin mukainen Panasonic Occupational Safety and Health Management System, jota on täydennetty kunkin konserniyhtiön omien tarpeiden mukaisesti. Asiakkaiden niin vaatiessa Panasonic voi myös hankkia toimipisteilleen ulkoisen OHSAS18001-sertifioinnin.

Tämän järjestelmän kautta Panasonic jakaa kaikille työntekijöilleen selkeät roolit ja vastuualueet, mikä edistää sitoutumista työterveys- ja turvallisuustyöhön. Järjestelmään kuuluu lisäksi paikallisjohtajien tekemiä säännöllisiä auditointeja, joiden avulla yritys voi tarvittaessa varmistaa näiden toimien toteutuminen. Panasonic suorittaa säännöllisesti – vähintään vuosittain – riskien arvioinnin selvittääkseen mahdolliset jäljellä olevat työtapaturma- tai sairastumisriskit. Löydettyjä riskejä pyritään lieventämään päättäväisesti niiden vakavuuden mukaisessa järjestyksessä. Jos Panasonicilla tapahtuu työtapaturma, yritys tekee asiasta tapaustutkimuksen, joka julkaistaan konsernin intranet-verkossa. Näin kaikissa toimipisteissä voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin tapaturman toistumisen estämiseksi.

Panasonic Groupin työterveydestä ja turvallisuudesta vastaava henkilöstö osallistuu vuosittain järjestettävään työterveys- ja turvallisuusfoorumiin, jossa he voivat yhdessä käsitellä eri toimipisteiden toiminnasta tehtyjä tapaustutkimuksia, kuunnella vierailevien kouluttajien luentoja ja osallistua muihin tietoja käytännön osaamista kehittäviin aktiviteetteihin.

Lisätietoja:

Occupational Health and Safety

Vastuullinen toimitusketju

Pyrimme vastuullisen hankinnan avulla luomaan kestävää kehitystä edistävän toimitusketjun
yhdessä tavaran- ja palveluntoimittajiemme kanssa.

Raaka-aineiden hankinta on nykyään elintärkeä osa valmistusteollisuuden liiketoimintaa. Panasonic edellyttää, että siihen liittyvät toiminnot tapahtuvat noudattaen tiettyä sosiaalista vastuuta, esimerkiksi ihmisoikeuksia loukkaamatta ja luontoa säästäen.

Tämän vuoksi ei enää riitä, että toimittaa erinomaista laatua ja uudenaikaista tekniikkaa. Sen lisäksi Panasonic pyrkii varmistamaan, että kaikki sen käyttämät tavarantoimittajat täyttävät sosiaalisen vastuun vaatimukset seuraavilla viidellä osa-alueella: puhdas hankinta, ympäristöä säästävä hankinta, lakien ja sosiaalisten normien noudattaminen, tietoturva sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen ja työterveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen.

Olemme luoneet vastuullista hankintaa koskevan sisäisen ohjeistuksen ja käsikirjan ja jakaneet asiaan liittyvää olennaista tietoa tulosteina, intranetin kautta ja koulutustilaisuuksissa. Tämän kaiken tavoitteena on varmistaa, että hankinnan parissa työskentelevät työntekijämme ymmärtävät vastuullisen hankinnan vaatimukset, ja parantaa heidän tietämystään vastuullisesta hankinnasta.

Materiaalien ja osien toimittajin kanssa tekemiimme vakiomuotoisiin hankintasopimuksiin sisältyy vastuulliseen hankintaan liittyviä ehtoja, jotka koskevat esimerkiksi ihmisoikeuksia, työympäristön turvallisuutta ja ympäristöstä huolehtimista. Nämä sopimukset perustuvat siihen, että toimittajat sitoutuvat noudattamaan Panasonicin johtamisfilosofiaa, vastuullisen hankinnan toimintaohjeita ja toimittajille tarkoitettua dokumentaatiota.

Vakiomuotoisiin hankintasopimuksiin sisältyvät vaatimukset:

  • Riittävän painoarvon antaminen työtekijöiden ihmisoikeuksille
  • Turvallisen ja asianmukaisen työympäristön turvaaminen
  • Ei syrjintää. Toimittajien tulee tarjota tasaveroiset työllistymismahdollisuudet.
  • Työntekijöiden kanssa käytävä proaktiivinen avoin keskustelu, jonka tavoitteena on normaalien suhteiden ylläpitäminen ja ongelmien ratkaiseminen
  • Pidättyminen pakkotyön, lapsityövoiman ja laittoman ulkomaalaisen työvoiman sekä muiden laittomien työvoiman muotojen käytöstä
  • Työntekijöiden työehtojen, mukaan lukien palkkojen ja työaikojen, on oltava sen maan tai alueen lakien mukaista, jossa liiketoiminta tapahtuu
  • Toimittajien on edellytettävä ja varmistettava, että myös heidän käyttämänsä tavaran- ja palveluntoimittajat sekä alihankkijat noudattavat näitä periaatteita
  • Jos rikkomuksia ilmenee, niistä on ilmoitettava ja ne on korjattava viipymättä

Lisäksi noudatamme Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullista hankintaa koskevaa ohjeistusta kaikissa asioissa, jotka koskevat kriisialueilta peräisin olevia mineraaleja, joilla mahdollisesti rahoitetaan ihmisoikeuksia rikkovia, ympäristöä tuhoavia, korruptiota harjoittavia tai muuten kriisialueilla epäeettisesti toimivia organisaatioita.

Näiden toimien avulla ja toimittajiemme tuella pyrimme luomaan kestävää kehitystä tukevia hankintaketjuja.

Lisätietoja:

Responsible Supply Chain

Yhteiskuntasuhteet

Maailmanlaajuisten yrityskansalaisuutta koskevien toimintojen tuottaminen,
painopisteenä esimerkiksi ympäristö ja energia, sekä seuraavan sukupolven kehityksen tukeminen.

Syyskuussa 2015, YK:n tiloissa New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa sovittiin kestävän kehityksen tavoitteista (SDG), jotka olivat jatkoa aiemmille vuosituhattavoitteille (MDG). Kestävän kehityksen tavoitteissa luetteloidaan 17 tärkeintä koko ihmiskunnalle yhteistä sosiaalista ongelmaa ja mainitaan, että niiden pikainen ratkaiseminen on välttämätöntä kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan syntymiselle.

Panasonic usko, että kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan saavuttamiseksi on välttämätöntä ratkaista ilmaston lämpenemiseen, luonnonvarojen ja energianlähteiden loppumiseen, köyhyyteen, eriarvoisuuteen ja sosiaalisiin ongelmiin, esimerkiksi väestön ikääntymiseen ja syntyvyyden laskuun, liittyvät kysymykset. Lisäksi Panasonic uskoo, että seuravasta sukupolvesta huolehtiminen on edellytys sille, että yhteiskunta pysty vastaamaan näihin haasteisiin.

Panasonic uskoo, että sille tehokkain tapa osallistua näiden ongelmien ratkaisuun on keskittyä ympäristö- ja energiakysymysiin sekä tulevan sukupolven kehityksen tukemiseen. Kummassakin näistä osa-alueista on hyötyä Panasonicin keräämällä kokemuksella ympäristötietoisista tuotteista, teknisestä kehityksestä ja valmistuksesta. Tämän vuoksi nämä kaksi osa-aluetta on valittu Panasonicin yrityskansalaisuustoiminnan (yrityskansalaisena tehtyjen panostusten) painopisteiksi.

Koulutus ja yhteiselo ovat tärkeimmät periaatteet Panasonicin kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskuntaan tähtäävän toiminnan taustalla. Yritys aloittaa uusia yrityskansalaisuushankkeita ja pyrkii ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia maailmanlaajuisella tasolla tavoitteenaan elinkelpoisempi yhteiskunta maailman kaikille ihmisille.

Lisäksi Panasonic pitää yrityskansalaisuustoimintaansa investointina yhteiskuntaan. Panasonic pyrkii vahvistamaan kansainyhteiskunnan perusteita toimimalla aktiivisesti yhteistyössä eri kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Community Relations