Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet

Jótállási feltételek

A jótállás érvényesítésével kapcsolatos információk

Kérjük, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltesse ki a forgalmazóval (a termék típusa és gyártási száma, a vásárlás időpontja és helye (ország), a forgalmazó neve és címe, az Ön neve és címe).

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót. Az Ön által vásárolt készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.

A jótállás az Európai Unió országaiban, az Európai Gazdasági Térség országaiban valamint Törökországban, Makedóniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Svájcban érvényes azokra a termékekre, amelyeket kizárólag ezen országok valamelyikében vásároltak és használtak. Amennyiben a vásárlási hely országa eltér a használati hely országától, akkor a készülékhez nyújtható szolgáltatásokra a használati hely országának megfelelő határidők és feltételek vonatkoznak, kivéve akkor, ha a vásárlási hely országában a jótállási időtartam hosszabb, mint a használati hely országában. Az utóbbi esetben a vásárlási hely országában érvényes jótállási időtartam használatos.


FONTOS TUDNIVALÓK

1. A jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok:
Ptk. 305. § 311/A. §, Ptk. 685. § d) és e) pont, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

2. Magyarországon a kötelező jótállási időtartama egy év (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) pontban és a rendelet mellékletében leírtak szerint). Cégünk ennél több jótállást vállal az általa forgalmazott Panasonic termékekre.
A különböző termékkategóriákra vonatkozó jótállási időtartamokat az alábbi összefoglaló táblázatban tekintheti meg:

 

 

Plazma és LCD televízió

Vásárlás / telepítés dátumától* számított jótállási időtartam

 

Plazma és LCD televízió

2 év teljeskörű jótállás

 

DVD lejátszó és DVD felvevő

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Bluray lejátszó

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Házimozi rendszer

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Házimozi projektor

3 év teljeskörű jótállás; az izzóra 300 óra jótállás vonatkozik

 

Digitális fényképezőgép

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Videokamera

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Hordozható audió termékek

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Háztartási gépek

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Szépségápolási termékek

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Légkondiciónáló berendezés

2 év teljeskörű jótállás plusz 3 év ingyenes kompresszor (a
telepítéskor előírt rendszerességű karbantarás mellett)

 

Vezetékes telefonok és faxkészülékek

1 év teljeskörű jótállás plusz 1 év ingyenes alkatrész ellátás

 

Vezeték nélküli telefonok (DECT)

2 év teljeskörű jótállás

 

Mosógép

2 év teljeskörű jótállás

 

Hűtőszekrény

2 év teljeskörű jótállás plusz 3 év ingyenes kompresszor
ellátás

 

Bruttó 10.000 Ft alatti értékkel rendelkező
készülékek

6 hónap szavatosság

 

 

 

*A rögzített bekötésű készülékekre vonatkozik: légkondíciónáló rendszer és mosógép


3. A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli.

4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

5. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szerviznél), vagy a hivatalos márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti.

6. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy Ptk. 685. § d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni (49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §). Ennek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

7. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

8. A jogosult elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (forgalmazónak) a másik jótállási (vagy szavatossági) igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget erdményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a hiba súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak (fogyasztónak) okozott kényelmetlenséget.

9. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett (forgalmazó) a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a fogyasztó választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10. A kijavítást, vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

11. A jogosult szavatossággal kapcsolatos igényeit a vásárlás (ill.szabályosan történt üzembe helyezés) időpontjától számított kétéves elévülési, illetve hároméves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

12. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

13. Amennyiben a termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

14. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni (a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 3.§ (1) pontban leírtaknak megfelelően), abban megadni az indoklást, ha a kifogás rendezésének módja eltér a fogyasztó igényétől és a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni.
Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

15. A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

16. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavításnak az a része, amely alatt a jogosult fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a jótállás keretében végzett javítás időtartamával meghosszabbodik, illetve a jótállási idő a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be.

17. A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

18. Jótállási igény nem érvényesíthető :
a. Rendeltetés ellenes használat, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen üzembe helyezés, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
b. Karbantartási – tisztítási munkák esetén.
c. Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz, vagy nem a hivatalos márkaszerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
d. A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatból eredő kopása esetén.

19. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő (osztott légkondícionáló berendezések) és akkor is, ha a szerviznek ugyan nincs üzembe helyezési kötelezettsége, de a vásárló azt megrendeli.

20. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembehelyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe. Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem jár el helyesen, vevőszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll.

Más országok Panasonic szervizeiről részletes információt kaphat, ha ellátogat a Panasonic központi honlapjára:
http://www.panasonic.net/

Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet