Informācija par Garantiju

E-garantija

Šie garantijas noteikumi papildina ar likumu noteiktās Pircēja tiesības un nekādā veidā neietekmē iepriekšminētās Pircēja tiesības. Panasonic Marketing Europe GmbH filiale Polijā kura birojs atrodas ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, Polijā, garantē, ka šī ierīce, uz kuru attiecas garantija, turpmāk tekstā “Produkts”, efektīvi darbosies saskaņā ar lietošanas pamācībā ietvertajiem tehniskajiem un darbības noteikumiem. Šī garantija ir spēkā un ir saistoša Latvijas teritorijā.

Lūdzu, pārliecinieties, ka Produkta sērijas numurs atbilst garantijas talonā norādītajam numuram.


1. Šī garantija attiecas uz Produkta bojājumiem, kas radušies bojātu daļu vai ražošanas kļūdu rezultātā.

2. Garantijas remontā neietilpst Produkta periodiska tehniskā apkope un apkalpošana, t.i., tīrīšana, kalibrēšana, darbības pārbaudes, darbības kļūdu novēršana un darbības parametru iestatīšana, kā arī neietilpst nekādas citas darbības, kas attiecas uz konkrētā lietotāja gadījumu. Garantija neattiecas arī uz Produkta komponentu parastā nolietojuma pazīmēm, tai skaitā uz patēriņa materiāliem un citām daļām ar noteiktu lietošanas ilgumu, kas norādīts lietošanas pamācībā vai tehniskajā dokumentācijā.

3. Šķidro kristālu ekrānu projekcijas lampu garantijas laiks ir noteikts 90 dienas vai 200 darbības stundas (kurš tiks sasniegts pirmais) no to sākotnējās lietošanas brīža.

4. Lai izmantotu savas garantijā noteiktās tiesības, Pircējam, piesakot garantijas pakalpojumus, ir jāiesniedz:

a. derīgs pirkuma pierādījums;
b. bojātais Produkts.

5. Saskaņā ar garantiju tiek segtas rezerves daļu un darba izmaksas 2 gadu laikā no Produkta iegādes brīža saskaņā ar šeit noteiktajiem garantijas noteikumiem.

6. Ja bojātā Produkta svars pārsniedz 10 kg, Pircējs, kas izmanto savas šajos garantijas noteikumos noteiktās tiesības saskaņā ar šeit noteiktajiem noteikumiem, tuvākajā Servisa centrā var iesniegt lūgumu Servisa centra pārstāvim ierasties pēc Produkta tā atrašanās vietā. Saskaņā ar Pircēja un Servisa centra vienošanos Produkts tiks nogādāts Servisa centrā tā darba laikā 7 dienās no pirmās darba dienas pēc iesnieguma saņemšanas datuma.

7. Ja Produktu Servisa centram nosūta vai nogādā trešās personas, Pircējs ir atbildīgs par drošu Produkta piegādi un vieglu savākšanu. Pircējs ir atbildīgs par Produkta defektiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas tā iesaiņošanas rezultātā.

8. Servisa centrā nogādātajam Produktam ir jāatbilst higiēnas pamatprasībām, pretējā gadījumā nekādas darbības un pasākumi neatbilstību novēršanai garantijas ietvaros netiks veikti un par tiem tiks iekasēta maksa saskaņā ar cenu lapu. Garantijas saistības var netikt pildītas, ja Produkts neatbilst iepriekšminētajām higiēnas prasībām.

9. Defekts, par kuru ir ziņots 4. punktā norādītajā garantijas laikā, tiks novērsts iespējami īsā laikā.

10. Ja bojātas ir tikai Produkta daļas, kuru var noņemt saskaņā ar lietošanas pamācības tehniskajiem un darbības noteikumiem, Pircēja tiesības attiecas tikai uz šo bojāto Produkta daļu.

11. Pircējam ir tiesības uz bojātā Produkta maiņu Servisa centrā, ja to ir apstiprinājis Panasonic Marketing Europe GmbH filiale Polijā. un ja:

a. 4. punktā norādītajā garantijas laikā Servisa punkts ir veicis piecus garantijas remontus un Produktam vēl aizvien ir bojājumi, kas Produktu neļauj izmantot paredzētajiem mērķiem;
b. Servisa centrs ir rakstiski apliecinājis, ka defekts nav novēršams.

12. Saskaņā ar garantijas noteikumiem tiek mainītas tikai pilnas komplektācijas ierīces. Nepilnas komplektācijas Produktu maiņas gadījumā no Pircēja tiks iekasēta maksa par trūkstošajām vai Pircēja vainas dēļ bojātajām daļām.

13. Garantija neattiecas uz Produktiem ar mehānisku vai elektrisku bojājumu pazīmēm, kas nav radušies ražotāja vainas dēļ un kas ir noteikti 1. punktā, t.i.:

a. Produktiem, kas ir sabojāti transportēšanas un pārkraušanas laikā;
b. bojājumiem, kas radušies Produkta nepareizas vai neatbilstošas lietošanas rezultātā, Pircēja nevērības dēļ vai lietojot Produktu neatbilstoši lietošanas pamācībā vai drošības instrukcijā sniegtajiem norādījumiem;
c. Produktiem, kas ir bojāti ugunsgrēka, plūdu, zibens spēriena, citu dabas katastrofu, karadarbības, sacelšanos, avāriju, noplūdes, elektrotīkla vai telekomunikāciju tīkla pārsprieguma rezultātā vai ierīci pievienojot elektrotīklam neatbilstoši uzstādīšanas instrukcijai;
d. Produktiem, kurus ir modificējušas, izmainījušas, regulējušas vai remontējušas personas, kas nav Servisa centra darbinieki, un ir salauzta garantijas plomba vai ir citādi izmainīts Produkta sākotnējais izskats;
e. Produktiem ar mainītiem, aizsmērētiem vai izdzēstiem sērijas numuriem.

14. Panasonic Marketing Europe GmbH filiale Polijā, Servisa centri, Produktu pārdodošie tirdzniecības uzņēmumi un visas ražotāja filiāles un vietējie biroji nenes atbildību saskaņā ar šiem noteikumiem (nesniedz garantijas pakalpojumus), ja nepieciešamos remontdarbus nav iespējams veikt atsevišķu Produkta daļu importa / eksporta ierobežojumu vai citu juridisko noteikumu, neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

15. Visi bojātie Produkti vai bojātās sastāvdaļas, kas nomainītas saskaņā ar šiem garantijas noteikumiem, kļūst par attiecīgā Servisa centra īpašumu.

16. Panasonic Marketing Europe GmbH filiale Polijā, Servisa centri, Produktu pārdodošie tirdzniecības uzņēmumi un visas ražotāja filiāles un vietējie biroji nenes atbildību par zaudējumiem, Produkta bojājumu vai defektu, ko nav radījuši ražošanas defekti, un nenes atbildību par bojājumiem, ko ir radījuši neapstiprināti bojājumi.

17. Nekas no šajā garantijā minētā nedod Pircējam tiesības pieprasīt finansiālu kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies defektīva Produkta lietošanas rezultātā.

Nekas no šīs garantijas, kas attiecas uz tirdzniecībā pieejamajiem produktiem, nav uzskatāms par tādu, kas pārkāptu, noliegtu vai ierobežotu jebkādas Pircēja tiesības attiecībā pret produkta pārdevēju, ja tas ir pārdevis neatbilstīgu produktu.

Pilnvaroto Servisa centru sarakstu var http://www.panasonic.lv