مجموعه هواکش های دارای دریچه کرکره ای خودکار حفاظ دار

مجموعه هواکش های دارای دریچه کرکره ای خودکار حفاظ دار

محافظت در برابر رسیدن انگشت به درون دستگاه

بستن

مشخصات

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مجموعه هواکش های دارای دریچه کرکره ای خودکار حفاظ دار