باطری عکاسی لیتیوم ۲CR-۵W

2CR-5W

بستن

ویژگیها

باطری عکاسی لیتیوم ۲CR-۵W
باطری لیتیوم دی اکسید منگنز
۶ولت
۳۴x۱۷x۴۵

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری عکاسی لیتیوم ۲CR-۵W