فشارسنج خون بالای بازوEW-BU۱۵

EW-BU15

بستن

ویژگیها

فشارسنج خون بالای بازوEW-BU۱۵
حافظه دخیره بیش از ۹۰ اندازه گیری فشار خون
هشدار تغییر وضعیت بدن برای امنیت میزان سلامت
امکان نمایش میانگین فشار خون

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

فشارسنج خون بالای بازوEW-BU۱۵