ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-RT۳۰

ES-RT30

بستن

ویژگیها

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل  ES-RT۳۰
۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه نانوبا زاویه ۳۰ درجه داخلی
سیستم کوتاه کردن با ۳ تیغه

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-RT۳۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English