ریش تراش قابل شارژ AC مدل ES۴۰۳۶

ES4036

بستن

ویژگیها

ریش تراش قابل شارژ AC مدل ES۴۰۳۶
۸.۸۰۰دور در دقیقه
دوصفحه مستقل معلق
2تیغه کوتاهی مو

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ریش تراش قابل شارژ AC مدل ES۴۰۳۶