شیور کارتی ES۵۱۸

ES518

بستن

ویژگیها

شیور کارتی ES۵۱۸
سایز کارت
فقط ۱۳میلیمتر
یک تیغه
کارکرد بوسیله باطری

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

شیور کارتی ES۵۱۸