شیور کارتی ES۵۱۸

ES518

بستن

ویژگیها

شیور کارتی ES۵۱۸
سایز کارت
فقط ۱۳میلیمتر
یک تیغه
کارکرد بوسیله باطری

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

شیور کارتی ES۵۱۸