اصلاح کننده مو ER۲۴۰۳

ER2403

بستن

ویژگیها

اصلاح کننده مو ER۲۴۰۳
خشک / مرطوب
کارکرد با باطری
تنظیم ۵درجه کوتاهی
۳, ۶, ۹, ۱۲, ۱۵mm (۰.۵میلیمتر با ضمیمه جدا شدخ)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اصلاح کننده مو ER۲۴۰۳