حالت دهنده مو مدل EH7261

حالت دهنده مو مدل EH7261

EH7261

به آسانی حالت های مختلفی در موی خود ایجاد کنید

• 1 سر
• برس دمنده با ایجاد حالت انبساط
• 2 تنظیم سرعت
• کیف نرم

EH7261

بستن

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH7261
1 سر
2 تنظیم سرعت
کیف نرم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

حالت دهنده مو مدل EH7261