مایکروفرNN-GD۳۷۱

NN-GD371

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-GD۳۷۱
گنجایش گریل ۲۳ لیتری
پخت ترکیبی همزمان
سینی گردشی بزرگ ۲۸۵ میلیمتری

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکروفرNN-GD۳۷۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English