تصفیه کننده هواF-PXF۳۵M

F-PXF35M

بستن

ویژگیها

تصفیه کننده هواF-PXF۳۵M
تصفیه کنندگی هوا بروش نانو
گردش ۳بعدی جریان هوا
فضای تحت پوشش = ۲۶ متر مربع

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تصفیه کننده هواF-PXF۳۵M