تصفیه کننده هوا F-PX۵۵M

F-PXH55M

بستن

ویژگیها

تصفیه کننده هوا F-PX۵۵M
تصفیه کننده نانو
ECONAVI
فضای تحت پوشش = ۴۲ مترمربع

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تصفیه کننده هوا F-PX۵۵M