تصفیه کننده هوا F-VX۳۵M

F-VXF35M

بستن

ویژگیها

تصفیه کننده هوا F-VX۳۵M
تصفیه کننده نانو
گردش ۳ بعدی جریان هوا
فضایتحت پوشش = ۲۶ مترمربع

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تصفیه کننده هوا F-VX۳۵M