تصفیه هوا F-VXF۷۰M

F-VXF70M

بستن

ویژگیها

تصفیه هوا F-VXF۷۰M
تصفیه کننده هوا نانو
حالت ECONAVI
فضای تحت پوشش = ۵۲متر مربع

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تصفیه هوا F-VXF۷۰M