تصفیه کننده هوا F-VXH۵۰M

F-VXH50M

بستن

ویژگیها

تصفیه کننده هوا F-VXH۵۰M
تصفیه کننده نانو
ECONAVI
فضای تحت پوشش = ۴۰ مترمربع

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تصفیه کننده هوا F-VXH۵۰M

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English