F-VXL95

F-VXL95

فضاهای لوکس خود را با هوای تازه بهتر کنید

بستن

مشخصات

ویژگیها

F-VXL95
ناحیه قابل استفاده: 71 متر مربع
حالت توفان شن
ساخت ژاپن