F-VXL95M

F-VXL95M

فضاهای لوکس خود را با هوای تازه بهتر کنید

بستن

مشخصات

ویژگیها

F-VXL95M
ناحیه قابل استفاده: 71 متر مربع
حالت توفان شن
ساخت ژاپن