دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴ DB۴ H5

CS-D24DB4H5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴ DB۴ H5
پنل چهارگوش ۹۰میلیمتری
شستشوی Odur
استفاده درحالت اقتصادی و مقرون به صرفه

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴ DB۴ H5

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English