دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DB۴H۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DB۴H۵

CS-D50DB4H5

دستگاه تهویه مطبوع هوای مدل کاستی

CS-D50DB4H5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DB۴H۵
پنل چهارگوش ۹۵۰ میلیمتری
شستشوی Odur
مود اقتصادی و مقرون به صرفه

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DB۴H۵

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English