دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۳۴DTH۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۳۴DTH۵

CS-D34DTH5

دستگاه تهویه مطبوع هوای سقفی

 

CS-D34DTH5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۳۴DTH۵
شروع مجدد اتوماتیک
مود فن اتوماتیک
شستشوی Odur

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۳۴DTH۵

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English