دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DD۲H۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DD۲H۵

CS-D50DD2H5

دستگاه تهویه مطبوع هوای کانال

CS-D50DD2H5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DD۲H۵
مود فن اتوماتیک
شروع مجدد اتوماتیک به صورت نامنظم
شستشوی Odur

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۵۰DD۲H۵