خنک کننده ها CS-A12PKD

CS-A12PKD

اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با 12,100 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و 13,300 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش

برای لبنان و اردن

CS-A12PKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-A12PKD
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-A12PKD

Manual Downloads
Operating Instructions
English/Arabic