خنک کننده ها CS-A24PKD

CS-A24PKD

اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با 24,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و 26,600 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش

برای لبنان و اردن

CS-A24PKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-A24PKD
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-A24PKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic