خنک کننده ها CS-A28PKD

CS-A28PKD

اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با 27,300 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و 30,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش

برای لبنان و اردن

CS-A28PKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-A28PKD
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-A28PKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic