خنک کننده ها CS-A9PKD

CS-A9PKD

اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با 9,720 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 9,040 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای لبنان و اردن

CS-A9PKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-A9PKD
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-A9PKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic