خنک کننده ها CS-UA18RKD

CS-UA18RKD

اسپلیت تک پایه حرارت با 17,500 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 17,800 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای عراق

CS-UA18RKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-UA18RKD
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 17,500 سرمایش
17,800 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش
خارج SuperDyma

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-UA18RKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic