خنک کننده ها CS-UC18RKF

CS-UC18RKF

اسپیلیت تک سرمایشی استاندارد 17,200 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان

CS-UC18RKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-UC18RKF
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 17,200
کندانسور کانال میکرو
خارج SuperDyma

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-UC18RKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic