خنک کننده ها CS-YA18MKD

CS-YA18MKD

اسپلیت تک پایه حرارت با 18,900 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 17,700 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای عراق

CS-YA18MKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-YA18MKD
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 17,700 سرمایش
18,900 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-YA18MKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic