خنک کننده ها CS-YA24MKD

CS-YA24MKD

اسپلیت تک پایه حرارت با 25,600 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 22,900 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای عراق

CS-YA24MKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-YA24MKD
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 22,900 سرمایش
25,600 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-YA24MKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic