اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۵۰

NI-JW650

بستن

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۵۰
۱۸۵۰-۲۲۰۰وات
ضدچکه
بخارعمودی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۵۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English