اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۶۰

NI-JW660

بستن

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۶۰
۱۸۵۰-۲۲۰۰وات
ضدچکه
بخارعمودی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۶۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English