اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۷۰

close
^

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۷۰
رنگها:
Color:Red:NI-JW670-R
Color:Silver:NI-JW670-S
۱۸۵۰-۲۲۰۰وات
ضدچکه
بخارعمودی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۶۷۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English