اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۰۰

NI-JW900

بستن

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۰۰
صفحه زیرین ۳۶۰درجه دو سر
۲۴۰۰ وات
ساخت ژاپن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۰۰