ماشین لباسشوییNA-F۹۰B۳

NA-F90B3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-F۹۰B۳
گنجایش ۹ کیلوگرم
کلید شروع مجدد خودکار
Aquabeat
بازده بالای شستشو با حداقل آب

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشوییNA-F۹۰B۳