یخچال NR- AF۱۷۲

NR-AF172

بستن

ویژگیه

یخچال  NR-  AF۱۷۲
۱۶۴لیتری
تنظیم دوبرابر سهولت در وضعیت
فضای عریض تر برای نگهداری ۱۳بطری ۱.۵ لیتری

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت