رادیو دستی RF-۵۶۲D

RF-562D

بستن

ویژگیها

رادیو دستی RF-۵۶۲D
مجهز به سه باند FM/MW/SW
قدرت خروجی ۸۰۰ میلی وات (RMS MAX)
بلدگوی ۸ سانتیمتری

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

رادیو دستی RF-۵۶۲D