تلفن KX-TGB112

تلفن KX-TGB110

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TGB112
حالت محیط زیست
Caller ID
زمان آماده به کار طولانی