تلفن مدل KX-TGD312

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TGD312
عملکرد صرفه جویی
عملکرد توان پشتیبان
مسدود کردن تماس مزاحم

هیجات زده بشو