تلفن KX-TGE110

KX-TGE110

موجب تسهیل ارتباط شده است

صفحه کلید نورانی بزرگ راحت برای مشاهده و راحت برای فشار دادن با نویسه های بزرگ.

تلفن KX-TGE110

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TGE110
دکمه های بزرگ با نویسه های بزرگ
کلید تقویت
پشتیبانی از HAC (سازگار با سمعک)