ایداری

فعالیتهای ما

فعالیتهای ما

ساعت زمین

مدرسه کودکان پاناسونیک

برنامه مدرسه کودکان پاناسونیک نامیست مشترک برای تمامی فعالیتهای متمرکز بر کودکان جهان در جهت تحقق آرزوهایشان. پاناسونیک با شعار " تحصیل و همزیستی" در فعالیتهای خیرخواهانه متعددی در سراسر جهان شرکت دارد. خاطرات عکسهای طبیعت رقابتیست که میتوانید فعالیتهای محیط زیستی روزانه خود را در یک دفتر خاطرات تعریف کنید، جایی که کودکان و نوجوانان شاهد اخبار برنامه های آموزشی ویدئویی جهانی با هدف تقویت مهارت های خلاقانه و ارتباطی و ترویج کار گروهی در مدارس ابتدایی و متوسطه می باشند.

روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست

دفتر بازاریابی پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقایک عضو فعال ومفتخر به شرکت درروز جهانی محیط زیست 2013 بوده است.استفاده از این همکاری به سمت تکرار تعهد خود،به عنوان یک شرکت که مراقبت از محیط زیست از اهداف اصلی آن است ،به منظور درک وپیاده سازی این هدف در محیط کسب وکار ودر میان تمام کارکنان، شرکتها و موسسات وابسته به آن در سراسر منطقه بطور فعال میزبان فعالیتهای ترویج روزجهانی محیط زیست 2013 بوده است.
برای همراهی با طرح جهانی «تفکر- خوردن – صرفه جویی»شرکت موضوع «صرفه جویی برای به اشتراک گذاشتن»را بعنوان حضور خود در این روز جهانی محیط زیست در خاورمیانه در نظر گرفت.

ساعت زمین

ساعت زمین

هرساله پاناسونیک پشتیبان و درگیر در فعالیتهایی است که همزمان با کمپین جهانی ساعت زمین است.بعنوان بخشی از سازمانهای برگزارکننده کمپین این شرکت مردم را تشویق به خاموش کردن چراغهای خود به مدت یکساعت می کند. امسال ساعت زمین در روز شنبه 23 مارس 2013 از ساعت 8.30 تا 9.30 شب به وقت محلی برگزار شد.بعنوان بخشی از این طرح تمام کارمندان بخش بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقا درسراسر منطقه وهمراه شرکای خود به خاموش کردن چراغها در دفاتر وخانه های خود تشویق شدند.

همکاری با دانشگاه ابوظبی

همکاری با دانشکاه ابوظبی

دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه وآفریقا برای پیشبرد روشهای آموزشی و حمایت دانش آموزان جهت دریافت مدرک کاشناسی محیط زیست در دانشگاه ابوظبی تاسیس شده است.از طریق این بورس تحصیلی دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقا به دانشجویان فرصت تحصیل دراین رشته را که می تواند منجر به یک فعالیت حرفه ای در آینده باشد را فراهم می سازد.دو دانشجو برای سال تحصیلی 2013-14 ثبت نام شده اند وبر اساس شایستگی انتخاب گردیدند تا کنون پاناسونیک حمایت مالی برای 6 دانشجو را فراهم کرده است.واین برنامه تنها یکی از طرح های بیشماری است که پاناسونیک در این مناطق در نظر دارد.

همکاری با شهرداری دوبی و

همکاری با شهرداری دوبی و

پاناسونیک به همکاری با شهرداری دوبی وایکات در سال 2010یوسته است.بعنوان بخشی از این مشارکت پاناسونیک اعلام کرده که با شهرداری دوبی ومرکز محیط زیست برای شهرهای عربی (ایکات)جهت ترویج آگاهی کشورهای عضو در جهان عرب همکاری خواهد نمود.هرسه عضو متعهد گشتند که بار یهمکاری با یکدیگردر پروژه هایی به منظور بالابردن آگاهی در اطراف مسائل زیست محیطی وافزایش شیوه های زندگی سبزتر اقدام خواهند کرد.

ISO ۱۴۰۰۱ گواهینامه

ISO ۱۴۰۰۱ گواهینامه

درماه اکتبر 2012 دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه وآفریقا گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱که سیستم مدیریت محیط زیست است وهنوزبه ندرت در شرکتهای منطقه خاورمیانه اجرا می شود را گرفت.
گواهینامه اثبات کننده این است که سیستم مدیریت محیط زیست پاناسونیک بر اساس بهترین ها اندازه گیری شده وبا ان منطبق است.با این گواهینامه شخص ثالث دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقا به واحدی معتبر برای اجرای مدیریت زیست محیطی تبدیل شده است.

LEED گواهینامه

LEED گواهینامه

ازآوریل سال2011 دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه وآفریقا آماده سازی برای صدور LEEDگواهینامه را آغاز کرده است.روش صدور این گواهینامه شامل یک ارزیابی دقیق از طراحی ،ساختار و بهره وری از محیط زیست ساختمانها می باشد.این آماده سازی با کمک ومشاوره از مرکط خاورمیانه توسعه پایدار که یک موسسه تاسیس شده با حمایت از نهادهای عمومی برای توسعه دوبی بعنوان یک شهر پایدار ساخته شده است. دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه وآفریقا درحال حاضر جهت اخذ گواهینامه ال ایید کار میکند.

هفته بازیافت

هفته بازیافت

کارکنان پاناسونیک بصورت ماهانه درگیر ابتکارات مختلف سبز مانندهفته بازیافت می باشند .بعنوان بخشی از فعالیت،کارکنان تشویق می شوند برای حمل زباته های تفکیکی به شکل پلاستیک قوطی و کاغذ از خانواده خود.هدف این فعالیت تسهیل کارگروهی وهمکاری میان کارکنان برای توسعه سالم سازمان می باشد.

پایداری در عملکرد

پایداری در عملکرد

Image of ECONAVI products

استفاده بهینه از منابع محدود انرژی

A scene of using a solar lantern

حل مشکل شماره یک جامعه پایدار

Snapshot of One Panasonic activity

یک شرکت که مردمان مختلف می توانند رشد پیدا کنند و رونق داشته باشند.

Image of a future automotive

همکاری با شرکای کسب وکار در سراسرجهان

لینکهای مربوطه

لینکهای مربوطه

تصویر جایزه محیط زیست

همکاری های راهبردی پاناسونیک و یونسکو

پاناسونیک ومرکز میراث جهانی یونسکو یک مرکز همکاری برای ارتقاء و حفاظت از این میراث ارزشمند تشکیل دادند.