ایداری

فعالیتهای ما

فعالیتهای ما

ساعت زمین

مدرسه کودکان پاناسونیک

برنامه مدرسه کودکان پاناسونیک نامیست مشترک برای تمامی فعالیتهای متمرکز بر کودکان جهان در جهت تحقق آرزوهایشان. پاناسونیک با شعار " تحصیل و همزیستی" در فعالیتهای خیرخواهانه متعددی در سراسر جهان شرکت دارد. خاطرات عکسهای طبیعت رقابتیست که میتوانید فعالیتهای محیط زیستی روزانه خود را در یک دفتر خاطرات تعریف کنید، جایی که کودکان و نوجوانان شاهد اخبار برنامه های آموزشی ویدئویی جهانی با هدف تقویت مهارت های خلاقانه و ارتباطی و ترویج کار گروهی در مدارس ابتدایی و متوسطه می باشند.

ISO ۱۴۰۰۱ گواهینامه

ISO ۱۴۰۰۱ گواهینامه

درماه اکتبر 2012 دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه وآفریقا گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱که سیستم مدیریت محیط زیست است وهنوزبه ندرت در شرکتهای منطقه خاورمیانه اجرا می شود را گرفت.
گواهینامه اثبات کننده این است که سیستم مدیریت محیط زیست پاناسونیک بر اساس بهترین ها اندازه گیری شده وبا ان منطبق است.با این گواهینامه شخص ثالث دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقا به واحدی معتبر برای اجرای مدیریت زیست محیطی تبدیل شده است.

LEED گواهینامه

LEED گواهینامه

در سال 2014 ، شرکت بازرگانی پاناسونیک خاورمیانه وآفریقا(PMMAF) اولین شرکت در صنعت الکترونیک در امارت متحده عربی بود که توانست گواهی " رهبری انرژی و طراحی محیط زیست "(LEED) را از "مرکز حامی توسعه خاورمیانه " (MECSD)، دریافت کند .این گواهی به اپراتور های ساختمان های موجود که به حمایت و کاهش اثرات مخرب محیطی ساختمان های خود درحین انجام عملیات ساختمانی اصلی و در حال اجرا می پرداختند ، تعلق می گرفت.

پایداری در عملکرد

پایداری در عملکرد

Image of ECONAVI products

استفاده بهینه از منابع محدود انرژی

A scene of using a solar lantern

حل مشکل شماره یک جامعه پایدار

Snapshot of One Panasonic activity

یک شرکت که مردمان مختلف می توانند رشد پیدا کنند و رونق داشته باشند.

Image of a future automotive

همکاری با شرکای کسب وکار در سراسرجهان

لینکهای مربوطه

لینکهای مربوطه

تصویر جایزه محیط زیست

همکاری های راهبردی پاناسونیک و یونسکو

پاناسونیک ومرکز میراث جهانی یونسکو یک مرکز همکاری برای ارتقاء و حفاظت از این میراث ارزشمند تشکیل دادند.