فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575

فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575

EH1575

به آسانی حالت های مختلفی در موی خود ایجاد کنید

فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575

بستن

ویژگیها

فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575
با بخار
دو خروجی یون منفی
صاف کردن و فر کردن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

فرکننده/ صاف کننده مو مدل EH1575