حالت دهنده مو EH۷۱۰۵

EH7105

بستن

ویژگیها

حالت دهنده مو EH۷۱۰۵
قوی
۱۰۰۰وات
۵برس اضافی
لوله ای ،برس لوله ای نازک ، برس صاف کردن ، برس آهنی ،برس پیچی
۳تنظیم آرایش مدل مو

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

حالت دهنده مو EH۷۱۰۵