مخلوط کن MX-۱۵۱

MX-151

بستن

ویژگیها

مخلوط کن MX-۱۵۱
تنگ شیشه ای ۱۵۰۰ میلی لیتری
۱سرعته +عملکرد ضربه ای
همراه با ۲ آسیاب

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مخلوط کن MX-۱۵۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English