مایکروفرNN-CD۹۸۷

NN-CD987

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-CD۹۸۷
۵روش پر توان جهت پخت
کانوکشن، گریل ، مایکروفر، ۲ مرحله کانوکشن وترکیب
حسگر پخت یکبار تماس
گنجایش ۴۲ لیتر

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکروفرNN-CD۹۸۷

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English