مایکروفرNN-GF۵۶۹

NN-GF569

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-GF۵۶۹
گریل چرخشی ۲۷ لیتری
توان مایکرو ۱۰۰۰ وات
توان گریل ۱۰۰۰ وات

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکروفرNN-GF۵۶۹

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English